Privacy

Humanitas organiseert de uitgifte van de Mantelzorgkaart en wil om die reden graag een aantal gegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de Mantelzorgkaart en voor het bieden van passende mantelzorgondersteuning. Wij zullen deze gegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken. Voor de wijze waarop Humanitas deze gegevens verwerkt en voor uw rechten als betrokkene, verwijzen u naar onze privacyverklaring. Een samenvatting hiervan vindt u hieronder. De volledige verklaring wordt u op verzoek gegeven.

Samenvatting Privacyverklaring van de Vereniging Humanitas
U heeft aan de Vereniging Humanitas (Humanitas) toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens die u heeft ingediend in dit digitaal formulier. Humanitas verwerkt deze gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel. Buiten dit doel verwerkt Humanitas uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. Het kan wel voorkomen dat in bepaalde gevallen uw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt worden voor  statistische analyses en rapportages.

Humanitas gaat vertrouwelijk en op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden alleen gebruikt door de bij de afgesproken activiteit betrokken vrijwilliger(s), coördinator en andere bij de activiteit betrokken medewerker(s). Humanitas zal uw (persoons)gegevens alleen met derden delen, wanneer u daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Humanitas verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Ook neemt Humanitas passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd. Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene. Humanitas bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

U kunt op ieder moment aangeven dat u uw toestemming intrekt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen. U heeft recht van verzet, recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid en recht op beperking van de verwerking.

De Vereniging Humanitas is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor vragen en voor het uitoefenen van uw rechten zijn wij als volgt bereikbaar: Vereniging Humanitas, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), Sarphatistraat 4-6, 1017 WS  Amsterdam, email: FG@humanitas.nl, telefoon: 020-5231100.

U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.