Groningen

Logeergezin

Gezocht

Voor leuke sportieve jongen van 10 jaar zoeken we een logeeradres voor één weekend per maand. Sportieve dingen (buiten) doen samen met het gezin vindt hij leuk. Kind zijn in het logeergezin is voor hem belangrijk. Het liefst met een beschikbaarheid voor een jaar.

Over het project

Het Logeerproject biedt kinderen uit de stad Groningen die daar behoefte aan hebben een fijne plek in een logeergezin. Het is bedoeld voor kinderen uit gezinnen die er alleen voor staan en om wat voor reden dan ook, in een moeilijke situatie verkeren. Denk aan gezinnen die geen familie of vrienden hebben om de kinderen af en toe op te vangen.

De opvang in een logeergezin is bedoeld om ouders, het kind en het gezin de ruimte te bieden om even op adem te komen en de gezinssituatie te ontlasten. Uiteraard biedt het daarnaast de kinderen de gelegenheid om nieuwe sociale contacten op te doen en in een andere omgeving een leuk weekend te hebben.

Voor kinderen uit:

  • (dreigende) overbelaste (eenouder)
  • gezinnen met een ontoereikend netwerk van familie of vrienden die bij kunnen springen bij opvang van hun kinderen;
  • gezinnen met een kind met een beperking.

De organisatie van het logeerproject wordt gedaan door een projectcoördinator van Humanitas. In onderlinge afstemming voeren de projectcoördinator en vrijwillige coördinatoren de taken uit. De vrijwillige coördinatoren zijn met name het aanspreekpunt voor zowel het vraaggezin als het logeergezin. Zij doen intakes, zorgen voor passende koppelingen en bieden ondersteuning aan logeergezinnen.

Wat wij vragen

Wat is een logeergezin? Iedereen die een kind graag een fijn weekend kan en wil bezorgen, mag zich aanmelden als logeergezin bij de projectcoördinator. Kortom een logeergezin heeft niet per definitie een vader, moeder en kinderen. Het kan ook een alleenstaande of een ouder echtpaar zijn. Logeergezin zijn is een vorm van vrijwilligerswerk. Alle vrijwillige logeergezinnen doorlopen een intakeprocedure.

Het belangrijkste is dat een logeergezin gemotiveerd en betrokken is en tijd en ruimte heeft om voor een kind beschikbaar te zijn. De insteek is dat het logeergezin gedurende ongeveer een jaar één weekend per maand het kind opvangt.

Daarnaast moeten alle volwassen leden in het gezin een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen. Verder hanteren wij de Humanitas gedragscode 'Vrijwilligers die met minderjarigen werken: omgangsregels en gewenst gedrag' en bieden we brede ondersteuning en scholing aan.

Alle betrokkenen kunnen bij ons terecht met vragen, opmerkingen en voor advies.

Procedure

De vraagouder(s), al dan niet in samenspraak met eventuele hulpverleners, kan een aanvraag doen bij het Meld- en Informatiepunt (MIP) van Humanitas en krijgt hierna een intakeformulier toegestuurd. Hierna volgt een  kennismakingsgesprek met ouders en kind, om te beoordelen of de situatie en hulpvraag van het gezin past binnen de mogelijkheden van het project.

Aan de hand van dit gesprek en wensen van de vraagouder(s), zoekt de vrijwillige coördinator vervolgens een passend logeergezin. De kennismaking tussen vraagouder(s), kind en het logeergezin vindt plaats bij de logeerouders thuis, in aanwezigheid van de vrijwillige coördinator.

Als logeergezin en vraaggezin beiden instemmen met de koppeling, maken zij onderling afspraken. Dit om duidelijkheid te scheppen voor alle partijen. De belangrijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld over:

  • hoe lang en hoe vaak een kind in het logeergezin komt;
  • wie het vervoer organiseert;
  • welke persoonlijke eigendommen het kind meeneemt en wie daarvoor verantwoordelijk is;
  • of er een reis- en verblijfvergoeding gevraagd wordt door het logeergezin en zo ja, welk bedrag.

Proefperiode

De logeeropvang heeft een proefperiode van drie maanden, waarna de vrijwillige coördinator contact opneemt met zowel logeer- als vraaggezin. Dit contact is bedoeld om na te gaan of beide partijen tevreden zijn met het verloop van de logeeropvang en om eventuele vragen te bespreken.

De proefperiode is eigenlijk een richtlijn, omdat zowel het logeergezin als vraaggezin de koppeling ten alle tijden mogen verbreken. De proefperiode dient vooral ter herinnering hieraan. Ook kan er, bijvoorbeeld bij miscommunicatie, een evaluatiegesprek plaatsvinden met het logeergezin, de vraagouders en de vrijwillige coördinator.

Richtlijnen vergoeding

Het logeergezin kan het vraaggezin verzoeken tot betaling van een vergoeding voor reiskosten en/of verblijfkosten. Als het logeergezin het kind haalt of brengt is het € 0,18 per autokilometer of de volledige vergoeding van reiskosten met het openbaar vervoer. Voor de verblijfskosten adviseren wij € 1.75 per dagdeel of € 3.00 per dag.

Privacy

Alle gegevens met betrekking tot de logeerouder(s), de vraagouder(s) en het kind worden als strikt vertrouwelijk behandeld. Slechts met toestemming van beide partijen worden gegevens aan elkaar uitgewisseld. Anders zal alleen de projectcoördinator en de vrijwillige coördinator beschikken over deze gegevens.

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer informatie of je aanmelden als logeergezin? Neem dan contact op met Yvonne de Vries, y.vries@Humanitas.nl, 06 51 42 15 06

Meer informatie over het Logeerproject

Terug naar overzicht