Jaarvergadering 20 maart 2018

                                                                                                                             

  Humanitas, afdeling Emmen, Borger - Odoorn.                         

   secr. dhr. D. Grimme

   De Garven 11

   7871 PX Klijndijk

   Tel: 0591 - 51 42 05

   Aan de leden en vrijwilligers van Humanitas afdeling Emmen, Borger/Odoorn

   UITNODIGING

   Beste leden en vrijwilligers,

   Op dinsdag 20 maart 2018 houdt Humanitas afdeling Emmen, Borger/Odoorn 

   haar jaarlijkse ledenvergadering.

   De vergadering vindt plaats in het NIVON-gebouw aan de 

   J. van Ravenswaaystraat 26b , 7815 VN in Emmen.

  Aanvang van de vergadering: 19.30 uur

  Het eerste deel van de avond vergaderen de besturen van Humanitas in de

  grote zaal en Humanistisch Verbond in de kleine zaal.

  Na de pauze is er een gezamenlijk gedeelte in de grote zaal.

  De organisatie  ervan berust dit jaar bij Humanitas

                      

 Na de pauze volgt een nadere kennismaking met BUURTSUPPORT EMMEN

BUURTSUPPORT is het sociale platform voor sociale activering en leefbaarheid. De heer Fred de Leeuw, directeur a.i. van Buurtsupport, zal dit gedeelte verzorgen.

 

  Agenda:

   1. Opening

   2. Mededelingen

   3. Notulen ledenvergadering dinsdag 28 maart 2017

   4. Jaarverslag 2017 - 2018

   5. Bestuursverkiezing, nieuwe penningmeesters

   6. Werkplan 2017

   7. Rondvraag

   8. Sluiting

   

   NB: Heeft u belangstelling voor het jaarverslag,dan kan u deze digitaal hieronder

         lezen of downloaden. 

         Een papieren versie kunt bestellen bij 0591 - 514 205

        (dit alles na 10 maart 2018 )

          

    Met vriendelijke groeten: bestuur Humanitas Emmen, Borger - Odoorn

    

Jaarverslag 2017.pdf Jaarverslag
Jaarverslag Download ‘Jaarverslag 2017.pdf’: /siteassets/locaties/emmenborger-odoorn/fotos/jaarverslag-2017.pdf

  

                                                                                                             

      Notulen ledenvergadering Humanitas afd. Emmen, Borger - Odoorn

     Datum; dinsdag 28 maart 2017

     Aanwezig: 20 personen

     Verhinderd met kennisgeving: Marijke Wilhelm

1. Opening

    - Plaatsvervangend voorzitter Zwaan Evenhuis heet iedereen welkom

      en opent de vergadering.

    - Punt 5 van de Agenda, installatie van de voorzitter, wordt naar voren geschoven.

      Er is slechts één kandidaat en dat is Jenne Holman en hij wordt verkozen tot voorzitter.

      Jenne stelt zich voor een gaat nu verder de vergadering voorzitten.

    - Piet Reuver heeft vanwege gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter neergelegd

      en is vanavond even aanwezig. De nieuwe voorzitter bedankt hem hartelijk voor de  

      inzet voor  onze afdeling en Piet ontvangt een fraai boeket.      

 2. Mededelingen

     - Er zijn gesprekken met Vluchtelingenwerk om de Activiteit  Voorlezen thuis

       voort te zetten.

     - De Activiteit Levensverhaal zal worden opgestart door Sylvia de Boer

     - Joke Rinsma gaat stoppen als coördinator bij de Activiteiten “Topclub” en “Voorlezen

       op het AZC” 

       Bij Topclub wordt nieuwe coördinator Wianne Postema en bij Voorlezen Hans de Raaff

       die ook Taalondersteuning onder zijn hoede heeft.

    -  Boudewijn Swiebel heeft te kennen dat hij het wat rustiger aan wil gaan doen en dat 

      hij  wil stoppen als penningmeester. Boudewijn geeft te kennen zolang aan te willen 

     blijven   tot er nieuwe penningmeester gevonden is.

    - Het bestuur blijft aandacht schenken aan het vergroten van de naamsbekendheid van

      Humanitas. Op diverse plaatsen in de gemeenten zijn folders verspreid en de afdeling 

      heeft op vele manifestaties met een stand/kraam gestaan.

      Ook in het jaar 2017 zullen we hiermee doorgaan.

   -  Willem de Vries, consulent van Humanitas  geeft uitleg over de komende

     veranderingen bij Humanitas, onder  de noemer “Humanitas Toekomst Bestendig” Dit  

    alles heeft te  maken met de grote financiële tekorten bij Humanitas. Er zijn 6 scenario’s 

   opgesteld met eventuele veranderingen en een financieel gezond beleid.  De scenario’s  

     komende tijd besproken worden o.a in de districtsvergaderingen en er zal dan een 

    keuze uit de  scenario’s worden gemaakt. Maar dan zitten we al in eind 2017.

  3.  Notulen ledenvergadering van dinsdag 15 maart 2016

      - De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en Zwaan Evenhuis wordt 

        bedankt voor het maken van de notulen.

  4. Jaarverslag  2016 - 2017

       - Over het Jaarverslag zijn geen aan-of opmerkingen.

  5. Bestuursverkiezing, installatie nieuwe voorzitter

     - Dit punt van de Agenda is naar voren geschoven en bij de Opening behandeld en  

      Jenne  Holman als nieuwe voorzitter geïnstalleerd. 

  6. Werkplan 2017

       - Hier worden geen vragen over gesteld

  7. Rondvraag

     - Geen vragen

  8. Sluiting

      - Jenne sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het tweede deel van de      

        vergadering na de pauze  samen met het Humanistisch Verbond.

   Na de pauze is het de beurt aan mevrouw Jessica van der Woude  van afdeling

   Werk en Inkomen van de gemeente Emmen. Jessica houdt een lezing met discussie over  

    de afschaffing van de Collectieve Zorgverzekering van de gemeente en de daarop

   volgende zoektocht wat nu de beste Zorgverzekering voor de minima kan worden.

   Het werd een interessante discussie met de aanwezigen.

  De voorzitter van het Humanistisch Verbond, Fred Ottens, bedankte tegen half tien  

  Jessica van der Woude voor haar bijdrage aan deze avond en wenste iedereen wel thuis.

  Notulist: Djoek Grimme

      

Terug naar overzicht