Jaarvergadering Humanitas

Notulen jaarvergadering 20-03-2018 

Humanitas afdeling Emmen, Borger-Odoorn

Aanwezig: 20 personen

Afwezig m.k. Marijke Wilhelm, Reinder Koops, Hanneke Zinnemers

  • Opening

Voorzitter Jenne Holman heet iedereen welkom en opent hiermee de vergadering.

Er volgt een rondje voorstellen. Ook de nieuwe consulent van district Noord: Henriëtte Oldenbeuving is aanwezig. 

  • Mededelingen

Djoek Grimme, met aanvulling door Henriëtte Oldenbeuving(  geeft de stand van zaken aan t.a.v. “Humanitas Toekomstbestendig”, de discussie die landelijk wordt gevoerd over de koers die Humanitas de komende jaren zal gaan volgen. Deze koerswijziging is 1,5 jaar geleden al in gang gezet. Het bestuur van onze afdeling is op alle bijeenkomsten hierover aanwezig.

Er waren eerst 6 scenario’s om de vereniging opnieuw in te richten; nu zijn er na veel discussies, beraadslagingen, adviezen, enz. nog 2 scenario’s overgebleven, n.l.:

Scenario 1: vereniging herontwerpen

De 4 belangrijkste veranderingen::

- Focus in inzet capaciteit voor ondersteuning primaire proces.

Verplaatsing en focus groot deel beroepskrachten naar afdelingen.

- Bottum-up geleid en betrokkenheid lokale vrijwilligers beter benutten.

  Vrijwilligers zijn leden en directe verkiezingen ledenraad.

 Alle afdelingen vertegenwoordigd in landelijke adviesraad vereniging.

- Plattere, meer slagvaardige en flexibele organisatie.

Minder bestuurs- en managementlagen + bestuurlijke vernieuwing.

Duidelijker (en groter) gemandateerde bevoegdheid bij afdelingen.

Bestuurlijke vernieuwing voor het aantrekkelijk blijven voor een nieuwe generatie bestuurlijke vrijwilligers

Scenario 2: huidige situatie optimaliseren

Kleine aanpassingen van de statuten en organisatie, maar we blijven zo dicht mogelijk bij de huidige organisatie:

- Focus op oplossen knelpunten binnen huidige organisatie inrichting.

Minimale aanpassing statutaire organisatie inrichting.

- Versterken van directe ondersteuning van afdelingen.

Herinrichting werkorganisatie voor meer directe ondersteuning afdelingen o.a. administratie, fondsenwerving, Humanitas Academie en communicatie.

- Verduidelijken bevoegdheden en mandaten binnen organisatie.

Verduidelijken en vergroten mandaat afdelingsbesturen en verduidelijken bevoegdheden verschillende organen.

Het bestuur van onze afdeling kiest voor scenario 2 evenals het merendeel van de afdelingen in district Noord ( de provincies Drenthe, Friesland en Groningen): 2 of 3 grotere afdelingen kiezen voor scenario 1 ( van de 26). In district Noord is ook alles financieel op orde.

Na de vaststelling van een scenario rond de zomer van 2018 volgt de implementatie in 2019.

Leo Hermans: heeft dit alles gevolgen voor de activiteiten – nee

             

         

  • Notulen jaarvergadering 28 maart 2017

Ria van Steenpaal: in het financieel overzicht bij Speelgoedactie worden kosten op vrijwilligers geboekt, maar dit zijn kosten voor cadeautjes. Klopt niet.

Wordt uitgezocht door de penningmeester.

Verder geen opmerkingen bij de notulen, Djoek wordt bedankt voor het maken van de notulen.

  • Jaarverslag 2017

Doorgenomen door de voorzitter, geen opmerkingen.

  • Bestuursverkiezing nieuwe penningmeester

Syta Zwart en Stijnie Velt- niet aanwezig- ( duo penningjuffen) worden bij acclamatie aangenomen. Boudewijn Swiebel _-de vorige penningmeester- blijft vooreerst souffleren.

  • Werkplan

Het bestuur heeft voor de 1e keer een werkplan gemaakt en hoopt dit uit te kunnen voeren in 2018.

Hierop zijn geen op- of aanmerkingen gekomen.

                   

  • Rondvraag

Zwaan Evenhuis doet een oproep voor een coördinator voor het Maatjestraject, zij doet het tijdelijk omdat de vorige coördinator –Bennie Drent – er mee gestopt is en er nog geen nieuwe coördinator gevonden is. 2 mensen voor het coördinatorschap zou nog beter zijn.

Leo Hermans- coördinator Thuisadministratie- geeft aan dat hij graag een 2e coördinator wil omdat hij aan het eind van het jaar gaat stoppen met zijn functie.

Jenne Holman– het geld van het lidmaatschap van Humanitas gaat direct naar de activiteiten, GerdaBerends geeft zich daarom direct op als lid.

Jan Veen – jaren geleden waren we met allemaal 80-ers in het bestuur, nu weer jongere en actief, complimenten.

Bennie Drent- noemt Humanitas als actieve organisatie bij bijeenkomsten met de gemeente Emmen.

  • Sluiting

Jenne bedankt een ieder voor de aanwezigheid en roept ons op voor het vervolg van de bijeenkomst: het gezamenlijke deel met het Humanistisch Verbond. Humanitas heeft het dit jaar georganiseerd en de heer de Leeuw van Buurtsupport bereid gevonden een inleiding te houden over deze organisatie.

Buurtsupport

De missie van Buurtsupport is een platvorm te zijn voor sociale activering en de leefbaarheid in wijken en dorpen. Er werken bij hen 450 mensen die een bijstandsuitkering hebben en een tegenprestatie willen leveren.

                

Voor meer info over Buurtsupport: www.buurtsupport.nl of tel. 0591-313903

Notulist: Zwaan Evenhuis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Terug naar het nieuwsoverzicht