Notulen ledenvergadering 15 maart 2016

De notulen van de  ledenvergadering van afd. Emmen, Borger/Odoorn die op j.l. 15 maart 2016 werd gehouden in het Nivon-gebouw in Emmen. De bijeenkomst na de pauze is samen met het Humanistisch Verbond.

Notulen Ledenvergadering Humanitas afd. Emmen/Borger-Odoorn 

d.d. 15-03-2016

Afwezig m.k.: Boudewijn Swiebel, Djoek Grimme

 • Piet Reuver – beoogd voorzitter-  heet iedereen welkom en opent de vergadering.
 • Hij wijzigt de volgorde van de agenda vanwege zijn voorgestelde benoeming tot voorzitter van de afdeling en hij dus eerst verkozen moet worden voordat hij verder de vergadering voor kan zitten. Hij stelt zich voor- zijn motivering en achtergrond heeft ook al in De Band gestaan - en zijn benoeming wordt bij acclamatie aangenomen. 

Ook wordt voorgesteld Margot Willems te benoemen tot lid van het bestuur van de afdeling,

Margot stelt zich voor en geeft haar motivering voor toetreding voor het bestuur en ook zij wordt bij acclamatie benoemd.

 • Mededelingen:
 • Er is een nieuwe website voor de afdeling, deze is geïnitieerd door het landelijk buro, ook komen er nieuwe folders en een nieuwe flyer is al ontwikkeld.
 • Gevraagd wordt de scholingsmogelijkheden voor vrijwilligers  intensief te benutten.
 • Er zijn nieuwe info-mappen voor vrijwilligers, willen de coördinatoren deze meenemen.
 • Het bestuur heeft een belactie gehouden onder de leden met het doel te inventariseren wat de leden van de afdeling vinden en het adressenbestand te actualiseren. Vooral het vergroten van de bekendheid van Humanitas werd door de leden als aandachtspunt genoemd.
 • Wijzigingen bestuur en coördinatoren:

Ab Engberts is uiteindelijk niet toegetreden tot het bestuur, 

Bert Wietses heeft afscheid genomen als coördinator/ vrijwilliger bij de Thuisadministratie, 

Gerda Berends is bereid gevonden coördinator te worden van de Kindervakantie weken, ze is er al mee begonnen,

Auke Veenema is na een periode van 15 jaar afgetreden als bestuurslid, in het bestuur is hij hiervoor al uitvoerig bedankt.

 • Notulen van 24-03-2015

Deze worden zonder wijziging vastgesteld.

 • Jaarverslag

Yt Beek: Rouw en Verlies is een activiteit samen met Coevorden.

Piet Snel: Speelgoedactie: er zijn veel andere clubs die ook Sinterklaas cadeautjes uitdelen, o.a. serviceclubs, Emmermeer – Titia vd Berg. Het zou goed zijn als Humanitas met deze clubs om tafel gaat om dubbelingen te voorkomen.

Piet Reuver: We willen in netwerken functioneren om duidelijkheid te krijgen over elkaars activiteiten.

Ria van Steenpaal: er is veel particulier initiatief, ook de voedselbank heeft afgelopen jaar Sinterklaascadeautjes uitgedeeld.

Leo Hermans: vluchtelingenwerk doet het ook, we proberen daar zicht op te krijgen.

Jan Veen: Rijnmond: is er zicht op hoe zich dit ontwikkelt, hoeveel kinderen er komen?

Piet Reuver: het aantal kinderen loopt terug, eerst afwachten hoeveel kinderen aangemeld worden.

Jan Alting: er was in Rotterdam  een probleem met aanleveren, dat gaat nu soepeler.

Leo Hermans: in het algemeen is het een teruglopende markt, bij vluchtelingenwerk kan men ook moeilijk kinderen aangemeld krijgen voor vakantieweken.

Gerda Berends: er heeft een stukje in de regiokrant "Emmen.Nu" gestaan over de kinderkampen van Humanitas, hierover  komen veel telefoontjes bij haar binnen.

Leden: er is voor de specifieke zomerkampen voor Emmen/ Borger-Odoorn geen limiet aan het aantal aan te melden kinderen.

Het district Drenthe van het Rode Kruis organiseert ook Kindervakantieweken.

 • Rondvraag

Geen

 • Piet sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het 2e deel van de bijeenkomst na de pauze samen met het Humanistisch Verbond.

Afien Valkenborg en Tanja Schepers van de gemeente Emmen verzorgen dan een inleiding over een drietal nieuwe wetten, n.l.:

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO

- Jeugdwet

- Participatiewet

Met name de organisatie in de gemeente Emmen rondom de WMO is aan de orde geweest.

Notulist: Zwaan Evenhuis   

       

Terug naar het nieuwsoverzicht