Haren

Kanskaarten proef in Haren, een goede manier om onzichtbare armoede de hand te reiken!

In Haren zijn 100 adressen benaderd en 7% van die adressen had een vraag op gebied van financiële ondersteuning of bijvoorbeeld meer informatie over toeslagen.

Het volledige verslag kunt u hieronder lezen

Het ontstaan van het project kanskaarten in Haren

Een samenwerkingsverband van kerken, vakbonden en Humanitas, ontstaan uit de Sociale Alliantie in Friesland wilde meer inzicht krijgen in armoede onder de mensen. Daartoe heeft het samenwerkingsverband de kanskaart ontwikkeld. Op deze kaart staan alle landelijke en gemeentelijke voorzieningen waar mensen met een minimum inkomen van gebruik kunnen maken. Deze kaarten worden in een geselecteerde wijk huis-aan- huis verspreid en 1 a twee weken later weer opgehaald.

In Haren heeft de werkgroep armoede signalering (waarin ook vertegenwoordigers zitten van kerken, vakbonden en Humanitas) het idee van de kanskaarten opgepikt en uitgevoerd. Er zijn een aantal straten geselecteerd en huis aan huis bij 100 adressen de kanskaarten afgeleverd. Na een week zij de kaarten weer opgehaald. Omdat Humanitas de methode van de kanskaarten al eerder heeft uitgeprobeerd in de provincie Groningen, kon Humanitas de methode goed uitleggen en een instructie geven aan de vrijwilligers die de kaarten uitdeelden. Op basis van de eerdere ervaring in de provincie kon de werkgroep armoedesignalering 10% van de uitgedeelde kaarten terug verwachten met vragen naar ondersteuning.

Humanitas Haren (in het bijzonder de werkgroep thuisadministratie) heeft de ingevulde kaarten geanalyseerd en actie ondernemen richting de hulpvragers.

Hier hun bevindingen:

Met alle via de kanskaarten gevraagde hulp en nadere informatie, is voor de Kerst in 2015 contact geweest voor het maken van afspraken betreffende de afhandeling. In januari 2016 is er met alle indieners van ingevulde kanskaarten contact geweest betreffende de afhandeling. Een vrijwilliger is dit voor 2 vragen door ziekte niet gelukt. Deze is later afgehandeld.

Humanitas heeft het volgende geconstateerd:

 1. Ongeveer de helft van de woningen betreft eigen woningen. De bewoners daarvan hebben slechts 1 ingevulde kanskaart ingediend met daarop 2 hulpvragen.
 2. Bij de 9 ingeleverde kanskaarten door bewoners van huurwoningen is onderscheid te maken in bewoners met of zonder computer. Voor de mensen zonder computer was de kanskaart een informatiebron welke mogelijkheden er waren. Schriftelijke informatie is slechts gedeeltelijk beschikbaar. En is afhankelijk van wat de behandelende persoon voor informatie geeft.
 3. Hulpvragen over mogelijkheid van maatregelen die door de belastingdienst (inkomstenbelasting, zorgtoeslag of huurtoeslag) konden met onze hulp worden geregeld. Men kon met onze hulp zich zelf verder redden.
 4. Onze hulp bij verzoeken om kwijtschelding van Gemeentelijke Belasting (OZB) en Waterschapslasten bij Hefpunt (HEF.) moet nog verder worden afgewerkt. Er is geen informatie hoe HEF.de 110% vast stelt. Op hun informatiepagina staan normbedragen maar geeft geen informatie over toepassing. Ook geeft het niet aan wat men als vermogen mag bezitten.
 • Ter informatie: Er werd ons door 1 van de betrokkenen aangeven dat een aanvraag werd afgewezen omdat men een spaarrekening niet had opgegeven. Op navraag van de betrokken bleek dit een spaarbankboekje te zijn die door de bank was omgezet in een spaarrekening. Er stond ruim € 2, - op, de oorspronkelijke f.1, - met rente. De aanvrager wist hier niets van. Na enige correspondentie en overlegging van bewijs is de vrijstelling alsnog verleend, meer dan 6 weken later.                      
 1. Op een drietal kanskaarten was aangeven dat men van vele regelingen al gebruik maakte, maar graag door ons liet uitzoeken waar men nog meer voor in aanmerking kon komen.
 2. Wat voor een bijdrage uit de bijzondere bijstand in aanmerking komt is niet duidelijk. Het lijkt erop dat op basis van de mate van assertiviteit brutaliteit) van de aanvrager meer of minder mogelijk is.
 3. Men ontvangt geen ontvangstbevestiging, soms geen antwoord op ingediende verzoeken om vergoeding of een voor beroep vatbare beslissing (medicijnkosten, huishoudelijke hulp).
 4. Voor mensen zonder een computer, of die geen gebruik (kunnen) maken  van andere zgn. sociale media is het moeilijk om aan informatie te komen. Onze mensen hebben hen via hun computer kunnen helpen.
 5. Uit de gesprekken bleek ook dat men niet het idee heeft dat voor huishoudelijke hulp meer mogelijk is dan de 1 ½ uur per week.
 6. Welke medische kosten en wat van de eigen bijdrage komt voor een vergoeding in aanmerking? Wat de voorwaarden zijn om daarvoor in aanmerking te komen is niet helder.
 7. In de folder van de stichting Leergeld en bij de stichting jeugdsportfonds staat niet vermeld dat deze ook werkzaam zijn in de gemeente Haren.
 8. De vier indieners van kanskaarten zonder hulpvraag, hebben wij benaderd.

Zij hadden inderdaad geen vragen.

Naar aanleiding van de afhandeling van de kanskaarten heeft de werkgroep armoedesignalering een aantal vragen en suggesties.

 1. Het is noodzakelijk dat er een goede informatiefolder komt voor mensen met een minimum inkomen waarin alle regelingen zijn aangegeven zoals die op de kanskaart staan vermeld. Hierin hoort te worden aangegeven wat er mogelijk is via deze regelingen voor geheel of gedeeltelijke vergoeding. Wat zijn globaal de voorwaarden om in aanmerking te komen. Kortom een goede minimafolder.
 2. Indien men geen computer heeft is het moeilijk als je “in de bijstand zit” er één aan te schaffen etc. Ons voorstel is ergens binnen de gemeente een plek te realiseren waar computers staan en men hulp krijgt van een medewerker bij het realiseren van aanvragen etc.
 3. De werkgroep Thuisadministratie wil graag mensen tijdig helpen om te voorkomen dat men in de schuldsanering komt. Tijdig advies van de gemeente om van onze diensten gebruik te maken lijkt zeer gewenst.
 4. De werkgroep thuisadministratie kreeg ook via het maatschappelijk werk en de ouderenadviseur van Torion regelmatig aanvragen voor ondersteuning. Sinds augustus 2015 heeft de werkgroep via deze weg geen enkele aanvraag meer ontvangen.

Tenslotte.

Ook in Haren heeft 10 % van de bezochte adressen een hulpvraag geformuleerd. Dit beeld komt overeen met de rest van de provincie. De werkgroep armoedesignalering is tevreden over het resultaat en overweegt nu over meer delen van Haren kanskaarten uit te delen. Humanitas heeft al aangegeven nog 20 a 30 hulpvragers te kunnen ondersteunen.

Terug naar het nieuwsoverzicht