Lansingerland

ALV verslag 2016

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) Humanitas Lansingerland van 23 november 2016

Agemene LedenVergadering 2016Aanwezig: de dames Bovens (vzt), Bloom, Reith, Dirker, van Zuylen, Staarthof, Broos, Tichler, van der Linden, Chedi, Stienstra, Eftekhari, van der Linden, van der Sar en de heren Schouten, Vendrig, Reith, Dirker, van den Bosch, van den Berg, Bruins, Bovens, de Ridder, Bolmers, Wolf en van Ginneken en namens het district Zuidwest: Marcelle Senden (districtsmanager), Nancy Dobbe (MA consulent) en Christiaan Toussaint.( lid districtsbestuur)

Berichten van verhindering: Ans Wessels en Hilda Visscher.

 1. Opening

Met een woord van welkom opent Marijke Bovens als voorzitter van de afdeling de vergadering. Een bijzonder woord van welkom krijgt de delegatie van het district Zuidwest. Het is voor Marijke als voorzitter een bijzonder moment, want het zal de laatste keer zijn dat zij een ALV voorzit.

De secretaris stelt voor om de agenda in zijn geheel af te werken en vervolgens aan het eind van de vergadering – volgens het rooster van aftreden – afscheid te nemen van Jef Dirker als portefeuillehouder Thuisadministratie en van Marijke Bovens als voorzitter.

 

 1. Verslag jaarvergadering van 15 april 2015

De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen op het verslag. Dat betekent dat het verslag ongewijzigd aangenomen en vastgesteld is.

 

 1. Mededelingen
 • Onze projecten Home-Start en Home-Start+ zijn naar de 2e ronde van de Appeltjes van Oranje 2017 van het Oranje Fonds. Marijke geeft aan dat in de maand december vanaf 2/12 de zogeheten stem tiendaagse wordt gehouden.

Het is belangrijk dat iedereen dan adhesie betuigt aan onze projecten om een in een volgende ronde te komen. Via facebook, twitter en andere lokale media zal iedereen opgeroepen worden om op onze projecten te stemmen.

 • In januari van dit jaar kwam door toedoen van onze webmaster Swan Tien Stienstra onze vernieuwde website in de lucht. Daar is veel tijd in gaan zitten, maar het resultaat is om trots op te zijn.

Voorzitter Marijke geeft nog eens aan dat de afdeling actief gebruik probeert te maken van alle sociale media die ons tegenwoordig ter beschikking staan.

Binnen het bestuur werken Swan Tien en Tamara van der Linden nauw

samen. Dat geldt ook voor het periodiek laten verschijnen van een nieuwsbrief van de afdeling.

 • De afdeling heeft de zoektocht naar een nieuwe afdelingssecretaris naar voren gehaald. Een ieder wordt opgeroepen om te kijken in zijn of haar eigen netwerk of er potentiële kandidaten aanwezig zijn.
 • Maatschappelijk staat de schijnwerper gericht op het functioneren van de verzorgingstehuizen in Nederland. In Rotterdam is de Stichting Humanitas Rotterdam op dit terrein een grote speler. De mensen van onze afdeling – onderdeel van de Vereniging Humanitas – moet daardoor, met name op informatiemarkten etc. steeds vaker uitleggen dat de werkstichtingen en de vereniging weliswaar dezelfde normen en waarden aanhangen, maar in het uitoefenen van het vrijwilligerswerk geheel los van elkaar staan en met eigen verantwoordelijkheid.   
 • Vervolgens geeft Marijke het woord aan Leo van den Berg, portefeuillehouder Financiën van de afdeling.

Deze geeft aan dat wij in 2015 binnen ons budget zijn gebleven en dat maakte dat het afsluiten van financiële jaar 2015 geen enkel probleem opleverde. Leo verwacht voor dit lopende jaar eenzelfde scenario.

Humanitas Lansingerland werkt met een relatief groot budget voor een vrijwilligersorganisatie, omdat wij bewust bij de projecten met zwaardere problematiek werken met professionele, betaalde projectcoördinatoren.

Onze grootste subsidiegever is en blijft de gemeente Lansingerland, maar wij kunnen ook niet zonder de jaarlijkse donaties van de woningbouwcorporatie 3B Wonen, het Fonds DBL uit Rotterdam etc. In 2017 gaan wij werken met een budget van € 243.000,- aldus Leo.

Domien Bolmers vraagt waar de forse groei van het budget in 2017 door veroorzaakt wordt. Leo antwoordt, dat wij naast Home-Start in 2017 gaan werken met een 2e professionele coördinator, die het project Home-Start+ gaat opzetten en aansturen. Ook bij Tandem is sprake van een 2e betaalde coördinator. Daar gaan we aan de slag met Tandem gericht op Jongeren en Tandem gericht op Volwassenen, ieder met een eigen projectteam. Een vervolgvraag van Domien luidt: werken jullie met een kascommissie. Het antwoord is neen. De financiële boekhouding wordt gevoerd op districtsniveau; uiteraard mede op basis van alle boekhoudregels die horen bij een ANBI instelling zoals de Vereniging Humanitas is.

 

 1. Bekrachtiging van de benoeming van drie nieuwe bestuursleden.

In de afgelopen jaren is het bestuur op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden.

Dat leidde in de ALV van 2014 tot de benoeming van Maarten van den Bosch en in de ALV 2015 van Jaap Wolf en Bas van Ginneken. Later in 2015 kwamen daarbij Maryam Eftehkari, Sharda Chedi en Tamara van der Linden. Dit drietal heeft zich in 2016 goed kunnen oriënteren en zij volgden samen met Maarten van den Bosch dit jaar ook de zogeheten bestuurderscursus van Humanitas. Voorzitter Marijke is dan ook erg blij om de vergadering te vragen de benoeming van de laatst genoemde drie bestuursleden te bekrachtigen. De vergadering stemt in met applaus.

De taakverdeling binnen het afdelingsbestuur is op dit moment als volgt:

-        Maryam Eftekhari – vice voorzitter;

-        Sharda Chedi – portefeuille Deskundigheidsbevordering;

-        Tamara van der Linden – PR en Media en Fondsenwerving;

-        Maarten van den Bosch – portefeuillehouder Thuisadministratie;

-        Bas van Ginneken – portefeuillehouder Home-Start en Home-Start+

-        Jaap Wolf – portefeuille Tandem en in het 1e kwartaal van 2017 ook de portefeuille Vriendschappelijk Huisbezoek.

-        Swan Tien Stienstra – webmaster en lokale beheerder HRS.

 1. Overdracht bevoegdheden

Op basis van het rooster van aftreden hebben zowel Jef Dirker als Marijke Bovens de twee termijnen van vier jaar volgemaakt. Dat heeft er toe geleid dat medio 2016 Jef Dirker zijn portefeuille Thuisadministratie reeds heeft overgedragen aan Maarten van den Bosch.  Voor wat betreft het vertrek van Marijke Bovens is het voorstel om de voorzittershamer over te dragen aan Hans Bruins. Met applaus bekrachtigt de vergadering deze voordracht. Vervolgens overhandigt Marijke de voorzittershamer aan Hans. Hans dankt de vergadering voor het vertrouwen en zegt zich gesteund te voelen door een fijn team van mede bestuursleden en niet te vergeten het team van vrijwillige en betaalde coördinatoren.

Door dit besluit bestaat het Dagelijks Bestuur van de afdeling uit:

-        Hans Bruins – voorzitter;

-        Maryam Eftekhari – vice voorzitter;

-        Leo van den Berg – portefeuillehouder Financiën. 

Zolang er nog geen nieuwe secretaris is, beheert Hans ook de portefeuille van secretaris. Er zijn plannen om het DB secretarieel te ondersteunen met een stagiaire.

Huguette Tichler merkt op dat door het vertrek van Marijke de afdeling haar brede netwerk binnen de gemeente kwijt raakt. Hans beaamt dat, maar wijst er op dat in de afgelopen jaren de verschillende portefeuillehouders ook een eigen netwerk hebben opgebouwd, maar het is een blijft een punt van aandacht van het voltallige bestuur.

 

 1. Taakverdeling bestuur  

Zie agendapunt 4 en 5 hierboven.

 

 1. Korte schets activiteiten in 2016 en de voorgenomen werkzaamheden in 2017

Voorzitter Hans geeft aan dat bij de vorige agendapunten reeds gesproken is over de activiteiten van de afdeling.

In 2016 was en bleef de werkdruk bij alle vier de lopende projecten hoog. Dat maakt dat voor 2017 plannen zijn gemaakt om de ‘span of control’ van projectcoördinatoren beter beheersbaar te maken. Dat leidt tot verdere uitbouw van zowel het project Tandem als Home-Start, inclusief het aantrekken van nog twee professionele betaalde coördinatoren voor resp. Tandem voor Jongeren. Hierin nemen wij ook de activiteiten van de pilot ‘Kinderen en Scheiding’ op en een project Home-Start + voor opvoedingsondersteuning voor jonge gezinnen met kinderen tot 14 jaar. (Home-Start vereist tenminste één kind tot en met 6 jaar).

De werkplannen van de verschillende projecten liggen nu bij de gemeente voor subsidie in 2017. De seinen lijken redelijk op groen te staan, maar uiteindelijk beslist het college van B&W en dat zal plaatsvinden op dinsdag 6 december 2016.    

Sprekend over subsidie is er sprake van nieuw gemeentelijk beleid met ingang van 2018. In het eerste kwartaal van 2017 beslist de gemeenteraad over het nieuwe beleid. Kortom de aandacht van het bestuur blijft gefocust.

 

 1. Wat verder ter tafel komt  /  Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

 

 

 1. Afscheid Jef Dirker en Marijke Bovens

Voorzitter Hans richt eerst het woord tot Jef.

Kort na de toetreding in het afdelingsbestuur in 2008 kreeg Jef de taak om een project Thuisadministratie op te zetten. In het projectplan gingen wij uit van aansturing door een professionele betaalde coördinator. Die werd reeds snel gevonden in de persoon van Richard de Ridder. Vanaf het begin heeft naast de gemeente ook de woningbouwcorporatie 3B Wonen onze activiteiten financieel gesteund. Dat betekent dat er 8 jaar later een project staat met 1 betaalde coördinator en met 4 vrijwillige coördinatoren, die op dit moment jaarlijks 80-90 deelnemers ondersteunen bij het op orde brengen en houden van hun financiële administratie. Dat alles met een vrijwilligerskorps bestaande uit meer dan 50 vrijwilligers. Jef krijgt vervolgens een oorkonde voor zijn verdienste voor de afdeling.

In zijn dankwoord geeft Jef aan dat hij het werk met veel plezier gedaan heeft en dat het wat hem betreft nog best wat langer had mogen duren, maar er zijn regels en het is ook goed om je daaraan te houden. Hij wenst Richard de Ridder als projectcoördinator en Maarten als portefeuillehouder heel veel succes toe. 

Daarna richt Hans zich tot Marijke Bovens.

In het archief van de afdeling komt de naam van Marijke voor het eerst voor in 2007. Dat jaar 2007 is ook het jaar van het ontstaan van de gemeente Lansingerland waarin de 3B gemeenten: Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs in zijn opgegaan. Uit de stukken blijkt dat de afdeling pas echt actief werd na 2007 o.l.v. voorzitter Marijke.

Dat leidt 8 jaar later tot een afdeling bestaande uit ca. 180 vrijwilligers en stagiaires, een coördinatieteam van 12 mannen en vrouwen, die samen op jaarbasis 270 deelnemers ondersteunen. Voorwaar iets om trots op te zijn. Ook Marijke kreeg onder applaus een oorkonde uitgereikt.

Vervolgens kreeg de delegatie van het district Zuidwest het woord. Districtsbestuurslid Christiaan Toussaint belichtte de bestuurlijk kwaliteiten van Marijke. Ook hij kwam niet met lege handen. Marijke is door het districtsbestuur benoemd tot lid van verdienste en zij kreeg daarvoor de bijbehorende speld opgespeld.

In haar dankwoord richting afdeling en district geeft Marijke aan dat zij het werk altijd met veel plezier heeft gedaan en zij dankt iedereen die daarin een aandeel heeft gehad of nog heeft om uit te groeien tot de afdeling die wij nu zijn. Zij releveert de groei van het project Vriendschappelijk Huisbezoek; in 2008 de start van Thuisadministratie, gevolgd in 2011 met Home-Start en in de 2e helft van 2013 met het maatjesproject Tandem. En uit de voornemens voor 2017 blijkt dat naar verwachting de groei ook het komende jaar zal aanhouden.

Tot slot is het ook goed om na een periode van ruim 8 jaar een stapje terug te doen, aldus Marijke. De afgelopen periode waren er steeds momenten van voor de laatste keer etc.

De laatste keer dat zij in het middelpunt staat, zal volgende week woensdag zijn, waarin het afscheid plaatsvindt samen met het hele coördinatorenteam.

 

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Hans de ALV en nodigt hij iedereen uit voor een drankje in de foyer. 

Terug naar het nieuwsoverzicht