Informatie over functie coördinator Steun aan Ouders/Home Start

Gezocht: vrijwillig coördinator(en) Humanitas, Steun aan Ouders, Meppel e.o.

De vacature is het gevolg van het moeten stoppen van de vorige coördinatoren in verband met drukkere werkzaamheden en gezondheidsklachten.

Voor informatie kun je je wenden tot:

 • Pietje Groen, voorzitter afdeling Meppel e.o. T: 0522-261828.

 • Lia Opdam, bestuurslid/coördinatie werkgroepen. T. 06-46350045.

 • Ook kan je dit per e-mail doen naar: meppel@humanitas.nl.

Steun aan Ouders/Homestart.

De werkgroep Steun aan Ouders/Homestart biedt hulp bij het opvoeden aan gezinnen met kinderen, jonger dan 12 jaar.

Elk gezin kent wel moeilijke periodes die soms tot spanningen binnen het gezin leiden. Dat kan komen door bijv. overbelasting, ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig contacten, je alleen voelen, enz..

Soms lossen die problemen zich vanzelf op, maar soms kan het ook te veel worden. Je krijgt het gevoel overal alleen voor te staan. Het kan dan ook een opluchting zijn om met iemand te praten, iemand die tijd en aandacht voor je heeft, die luistert en je steunt, iemand die een spelletje met je ene kind doet, zodat jij eens even tijd hebt voor de ander(en).

De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar biedt (emotionele) steun en benadrukt de positieve kanten van het gezin. De vraag van de ouder(s) is de basis voor de steun die de vrijwilliger biedt. Het gezin kan voor korte of langere tijd ondersteund worden. Alle vrijwilligers bij Home-Start/Steun aan Ouders hebben ervaring met opvoeden en hebben een voorbereidende cursus gevolgd. Tevens worden zij ondersteund door een professionele kracht.

Op lokaal vlak zorgt de vrijwillig coördinator (VC) voor de organisatie: de VC ontvangt de aanvragen en doet de kennismakingsgesprekken. Vervolgens wordt er gezocht naar een vrijwilliger die past bij deze hulpvraag en zo nodig worden er nieuwe vrijwilligers geworven. De coördinator organiseert een aantal keren per jaar een bijeenkomst voor de vrijwilligers, waarin ervaringen worden uitgewisseld en ondersteuning wordt gegeven bij bijzondere situaties die de vrijwilligers kunnen tegenkomen. Ook onderhoudt de coördinator contacten met verwijzers en eventuele professionele hulpverleners en is zij voor het afdelingsbestuur het aanspreekpunt voor de werkgroep.

Algemeen profiel van een Vrijwillig Coördinator.

Over Humanitas: Humanitas, als landelijke vereniging, is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten en het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

Die aanpak werkt. Jaarlijks geven onze ruim 13.000 vrijwilligers meer dan 52.000 mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Op basis van de Humanitas waarden:

 • Gelijkwaardigheid: de vrijwilligers staan altijd naast de hulpvrager, nooit erboven.

 • Verantwoordelijkheid: je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander.

 • Zelfbeschikking: Humanitas neemt de regie niet over van de hulpvrager, maar ondersteunt waar mogelijk, zodat mensen weer het heft in eigen hand kunnen nemen.

 • Betrokken en vraaggericht: de deelnemer bepaalt de vraag. Humanitas staat open voor nieuwe thema’s en is voortdurend op zoek naar betere antwoorden en werkwijzen.

Over de afdeling: De projecten en activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd, zo ook in de afdeling Meppel e.o., waar bijna 70 vrijwilligers zich inzetten. Zie ook onze site:www.humanitas.nl/afdeling/meppel-e-o.

Over vrijwillige coördinatoren:

De meeste activiteiten van Humanitas worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwillige coördinatoren. De vrijwillig coördinator (VC) is de spil van een bepaalde activiteit, de verbindende schakel tussen een afdelingsbestuur en een werkgroep van vrijwilligers. In een nauw samenspel met afdelingsbesturen proberen zij vraag naar, en aanbod van vrijwillige ondersteuning zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Voor het werk van Humanitas is deze functie van cruciale betekenis: de vereniging is in hoge mate afhankelijk van de continuïteit en kwaliteit van hun werk.

Profiel Vrijwillig Coördinator

Specifieke deskundigheden van de coördinator liggen op het gebied van organisatie, improvisatie, kennis van de ‘sociale kaart’ en kennis van vraag en aanbod. Hij/zij is de spil van de activiteit in organisatorische zin. De coördinator voldoet aan hetzelfde profiel als de uitvoerend vrijwilligers. Daarnaast moet hij/zij over organisatorische kwaliteiten beschikken, gevoel hebben voor publiciteit, mensen in kunnen schatten en als persoon kunnen enthousiasmeren en binden.

Taken en verantwoordelijkheden

De coördinator organiseert de activiteit. De coördinator is verantwoordelijk voor het selecteren van vrijwilligers, de kennismakingsgesprekken met deelnemers, de koppeling van vrijwilligers en deelnemers, de coördinatie van de werkzaamheden en de begeleiding van de vrijwilligers. Ook zorgt hij voor de contacten met andere organisaties en met het afdelingsbestuur.

De taken van een coördinator zijn enerzijds inhoudelijk van aard en anderzijds ook organisatorisch. De meeste taken die onderstaand beschreven staan, hebben dan ook beide kanten in zich. Het hoofddoel van de functie van de coördinator is uiteraard om al deze losse taken met elkaar zodanig te verbinden dat de kwaliteit en de continuïteit (en/of groei) van de activiteit is gewaarborgd. Het is denkbaar om de taken over meerdere coördinatoren te verdelen.

Een coördinator:

 • is verantwoordelijk voor de werving, selectie, het introductieprogramma, het bevorderen van de expertise en de begeleiding van nieuwe vrijwilligers;

 • maakt op basis van de aanmeldingen de koppelingen tussen vrijwilligers en de deelnemers;

 • verzorgt regelmatig groepsbijeenkomsten voor de vrijwilligers

 • begeleidt de individuele vrijwilligers en stimuleert hen om deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering

 • stimuleert het volgen van de door het district Noord aangeboden cursussen, zoals basisintroductie, bijscholing en andere deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers;

 • voert de kennismakingsgesprekken met de cliënt en gaat bij de cliënt op evaluatiebezoek om op gezette tijden het verloop van de ondersteuning te bespreken;

 • is namens de werkgroep het aanspreekpunt binnen Humanitas. Dat wil zeggen dat verwijzers, deelnemers en vrijwilligers bij de coördinator terecht kunnen met vragen en/of problemen;

 • overlegt over en/of verzorgt de PR voor de activiteit in samenspraak met het bestuur;

 • zorgt voor de agenda en de uitnodiging van het overleg met de vrijwilligers en leidt het overleg;

 • geeft informatie van het afdelingsbestuur en het district door aan de vrijwilligers;

 • denkt en werkt mee aan ontwikkelingen binnen de werkgroep. Eventuele aanpassingen of wijzigingen in het beleid worden na overleg met het bestuur als beleidsvoorstel aan het bestuur voorgelegd;

 • ziet erop toe dat de vrijwilligers zich in de praktijk houden aan het vastgelegde beleid;

 • is via het secretariaat van de afdeling te bereiken en/of via een ander telefoon- en/of mailadres;

 • informeert de bestuurlijk vertegenwoordiger:

 • over de gang van zaken tijdens een regelmatig overleg en doet in situaties waarin dit gewenst is ook tussentijds een beroep op het bestuur

 • over de noodzaak van het werven van vrijwilligers

 • over de noodzaak van bijstellen van het werkplan en/of het pr-materiaal

 • over andere actuele zaken

 • nodigt de professionele consulent van het district en de bestuurlijk vertegenwoordiger uit voor het overleg met de uitvoerend vrijwilligers en maakt de wenselijkheid van hun aanwezigheid kenbaar. Een afvaardiging van het bestuur zal daar waar nodig aanwezig zijn;

 • draagt zorg voor de administratieve processen binnen de werkgroep, zoals onkostenvergoedingen en mutaties in het vrijwilligersbestand.

De afdeling Meppel e.o. is actief in de gemeenten Meppel, Westerveld en de westelijke helft van De Wolden (t.w. De Wijk en IJhorst, Rogat, Broekhuizen, Koekange en Ruinerwold). Het is een relatief kleine afdeling, die heel veel activiteiten organiseert. Zie daarvoor onze website: www.humanitas.nl/afdeling/Meppel-e.o.

We zijn graag bereid om jouw vragen te beantwoorden en, als je dat liever hebt, direct een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek.

Daarvoor kun je je wenden tot:

 • Pietje Groen, voorzitter afdeling Meppel e.o. T: 0522-261828.

 • Lia Opdam, bestuurslid/coördinatie werkgroepen. T. 06-46350045.

 • Ook kan je dit per e-mail doen naar: meppel@humanitas.nl.