Nieuwsbrief decemebr 2015

Nieuwsbrief December 2015

 

Sluiting kantoor aan het einde van het jaar

Het kantoor is gesloten vanaf woensdag 23 december om 16.00 uur. Op maandag 4 januari is het kantoor weer open! De telefoon wordt in die periode overgezet naar Humanitas Groningen.

Oudejaarsmaaltijd

Onze traditionele afsluiting van het jaar is op dinsdag 15 december in de Vredekerk. De aanvang is omstreeks 17.30 uur. Kom allen! Het bestuur rekent er op dat de Vredekerk weer vol is! Wethouder Peter Verschuren van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is ook aanwezig.

Nieuwe agenda's

De nieuwe agenda's van Humanitas voor 2016 zijn er weer. Ze zijn te verkrijgen bij de coördinatoren en de balie.

Nieuwe bestuursleden

In september heeft het bestuur via een advertentie laten weten dat er nieuwe bestuursleden gezocht werden. Dit in verband met uitbreiding van taken, zoals het Gasthuis en de komst van meer statushouders. Jolanda Jurjaanz, die coördinator bij de groep rouw is, heeft te kennen gegeven het bestuurslidmaatschap te ambiëren. Daarnaast zijn met nog twee personen gesprekken gevoerd. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. De verwachting is dat alle drie tot aan de jaar-vergadering van april zullen meelopen en dat dan besloten wordt of men toe gaat treden tot het bestuur.

Sinterklaasfeest

Er wordt dit jaar geen Sinterklaasfeest gehouden. De reden hiervan is een tekort aan vrijwilligers, waardoor de activiteit te laat is opgestart. Het bestuur wil in januari samen met de vrijwilligers bekijken of het in 2016 wel kan plaatsvinden.

Nieuwe penningmeester

In de bestuursvergadering van november is bestuurslid Albert Menting  tot penningmeester van de afdeling benoemd. Hij neemt het penningmeesterschap over van Jan Klunder. Jan had te kennen gegeven, gezien zijn drukke baan, dat hij wilde stoppen met het penningmeester-schap. Jan blijft in ieder geval tot de jaarvergadering in april 2016 bestuurslid.

Declaraties

Met de overname van het penningmeesterschap is er ook een kleine wijziging gekomen in de uitvoering van declaraties. Vanaf de zomer van 2015 worden alle nota's van de afdeling en declaraties van de vrijwilligers in het hoofdkantoor in Amsterdam verwerkt. Dit houdt in dat alle vrijwilligers de reiskosten en vrijwilligerskosten van hun activiteit via HRS moeten declareren. Bij de balie kan op donderdag ondersteuning verkregen worden.

 

Nota's van de afdeling worden door Gerda van Veen van de balie gescand en voorzien van een boekingscode naar Amsterdam gezonden. De penningmeester moet dan de transactie alleen nog goedkeuren. Dit geldt voor de nota's, die voor de afdeling zijn en niet toegerekend worden aan een activiteit.

Kanskaartenactie Slochteren

Er is overleg geweest met kerken in Harkstede om daar een kanskaartenactie te houden. Deze zal opgestart worden in januari 2016. Vrijwilligers die mee willen werken aan het kanskaartenproject worden verzocht zich te melden bij Johan Drent. Ook als u informatie wenst over het project kunt u zich bij hem vervoegen.

Spreekuren Paperaszó in Harkstede en Siddeburen

Paperaszó wil haar spreekuren uitbreiden in de gemeente Slochteren. Er zijn contacten gelegd in Harkstede en Siddeburen. Verwacht wordt dat begin 2016 spreekuren gehouden zullen worden in Harkstede en de Rabobank in Siddeburen. Het tijdstip waarop deze spreekuren gehouden zullen worden zal nog nader bekend gemaakt worden.

Activiteit Levensvragen gestopt

De coördinatoren en vrijwilligers van de activiteit Levensvragen hebben te kennen gegeven dat men gaat stoppen. De reden hiervan is dat men te weinig aanvragen krijgt.

Charity diner

Op vrijdag 18 maart 2016 zal voor de derde keer het charity diner van Humanitas plaatsvinden. Het zal een ietwat andere opzet krijgen. Het muziekgedeelte zal vervangen worden door een kortere intermezzo.

Huisvesting Humanitas

Het bestuur van Humanitas is in gesprek met de gemeente Hoogezand-Sappemeer over een andere huisvesting. Sinds begin november wordt er in een werkgroep overlegd of het pand van de school “De Lichtbron” aan de Troelstralaan geschikt gemaakt kan worden voor een aantal organisaties, waaronder Humanitas. In april 2015 had het bestuur besloten voorlopig in het kantoorpand aan de Kerkstraat te blijven. Er was een lijst opgesteld van zaken die gerepareerd of aangepast zouden moeten worden. Er is door het bestuur daarover ook met de eigenaar gesproken. Het blijkt echter dat de kosten van renovatie zo hoog zijn dat besloten is in te gaan op de uitnodiging van de gemeente om over de locatie “De Lichtbron” te praten. Een delegatie van het bestuur heeft ter plekke gekeken en is enthousiast over de mogelijkheden van het gebouw voor Humanitas. Er moet echter nog wel verbouwd worden. Lokalen moeten gedeeld worden in kleinere ruimten en er moet een balie aangebracht worden. Het bestuur is nu samen met de beroepskrachten en vrijwilligers van de balie bezig voorstellen te maken hoe zij zouden zien dat het gebouw ingericht kan worden. Op 16 december vindt een vervolggesprek met de gemeente plaats. Ook is er al een gesprek geweest met de gemeente over de voorwaarden waaronder Humanitas gebruik kan maken van het pand. De verwachting is dat medio maart meer duidelijkheid komt of een verhuizing naar de Troelstralaan doorgaat. Het gebouw komt begin juli 2016 vrij. De verwachting is dat de aanpassing enkele maanden zullen vergen. In de volgende nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van wat er gaat gebeuren.

Gasthuis

De bouw van het Gasthuis aan de Kerkstraat is gestart. Op donderdag 3 december wordt symbolisch de eerste steen gelegd door Peter de Jonge, burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Volgens de planning wordt het gebouw, wanneer er geen winter komt, in maart opgeleverd. Momenteel hebben zich ongeveer 60 personen aangemeld als vrijwilliger voor het Gasthuis. Er zullen dan ongetwijfeld nog een aantal afvallen. Dit houdt in dat er nog niet genoeg vrijwilligers zijn. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden.