Nieuwsbrief oktober 2015

Oktober 2015

Hoogezand-Sappemeer/Slochteren

Kerkstraat 161

9601AD Hoogezand

Tel.: 0598 383048

Fax: 0598 381453

E-mail:

hoogezandsappemeerslochteren@humanitas.nl

Web-site:

http://www.humanitas.nl/afdeling/hoogezand-sappemeer-slochteren

https://www.facebook.com/humanitashoogezand

Ons kantoor is geopend van:

maandag t/m donderdag van 9.00 – 16.30 uur.

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Humanitas is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vanwege de grote toeloop van nieuwkomers, maar ook door de realisatie van het Gasthuis waar vrijwilligers van Humanitas actief zullen zijn, zou het bestuur graag zien dat het aantal bestuursleden uitgebreid wordt.

Van de bestuursleden wordt ervaring in het werken met vrijwilligers en affiniteit met de visie van Humanitas gevraagd. Daarnaast tijd om het bestuurswerk te kunnen doen. Naast het bijwonen van de bestuursvergaderingen wordt van de bestuursleden verwacht dat ze contacten onderhouden met de vrijwillige coördinatoren en andere organisaties. Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kan contact opnemen met de voorzitter Bert Kolk. Voordat men toetreedt tot het bestuur is er eerst een periode van het bijwonen van de bestuursvergaderingen om te kijken wat het is om bestuurslid van Humanitas te zijn. Daarna kan men beslissen of men zich verkiesbaar stelt.

Stamppotmaaltijd

Onze traditionele afsluiting van het jaar is op dinsdag 15 december in de Vredekerk. De aanvang is omstreeks 18.00 uur. Nadere mededelingen volgen nog. Noteer deze datum alvast. Het bestuur rekent er op dat de Vredekerk weer vol is!

Wijzigingen in het kantoor

Er heeft een kleine wijziging plaatsgevonden in het kantoor. Door de uitbreiding van de afdeling multicultureel (zie elders) is de coördinatie van taalondersteuning verplaatst naar de kamer van de belastingvrijwilligers. Deze vrijwilligers zitten nu in de achterste grote kamer van Paperaszó. Om de privacy van de gesprekken te waarborgen is deze ruimte nu met een schot in tweeën gedeeld.

Huisvesting Humanitas

Het bestuur van Humanitas heeft in april besloten voorlopig in het kantoorpand aan de Kerkstraat te blijven. Er is een lijst opgesteld van zaken die gerepareerd of aangepast moeten worden. Er is door het bestuur daarover ook met de huurbaas gesproken. Een deel van deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en voor een ander deel moet nog een prijsopgave gemaakt worden. Daarna zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden. Wanneer dat gereed is, zal het bestuur met een plan komen om het kantoor van binnen te verven. Er wordt naar gestreefd ook een invalidenlift aan te laten brengen. Wordt vervolgd.

Gasthuis

Met de bouw van het Gasthuis aan de Kerkstraat zal binnenkort worden begonnen. De bouwwerk- zaamheden zouden begin september al begonnen zijn maar het overleg met de gemeente over de te treffen verkeersvoorzieningen tijdens de bouw vergt meer tijd. Gehoopt wordt dat de bouw in februari gereed is en dat na de inrichting het Gasthuis in mei 2016 in gebruik genomen kan worden. Een werkgroep van vrijwilligers is momenteel druk bezig alles te regelen voor het inrichten van het Gasthuis. BWR maakt een ontwerp voor de tuin! Het bestuur heeft via de VONK een bedrag van € 3.000 gekregen voor de verfraaiing van de tuin. De komende tijd zult u veel meer horen en zien over het Gasthuis. Door middel van een kraampje in het winkelcentrum de Hooge Meren, bemand door vrijwilligers, wil het bestuur zoveel mogelijk zichtbaar zijn voor de inwoners van Hoogezand-Sappemeer. Momenteel hebben zich ongeveer 60 personen aangemeld als vrijwilliger voor het Gasthuis. Een deel daarvan moet nog het traject in van “mee lopen in Gasthuis” in Groningen en scholing. Er zullen dan ongetwijfeld nog een aantal afvallen. Dit houdt in dat er nog niet genoeg vrijwilligers zijn. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden.

Nieuwe vrijwilligers

Op de voorlichtingsbijeenkomst van 28 september voor nieuwe vrijwilligers zijn 14 belangstellenden op afgekomen. Dit is een mooie score! Of deze ook allemaal nieuwe vrijwilligers worden bij Humanitas is nog niet bekend! Door de toestroom van nieuwe vluchtelingen is er dringend behoefte aan vrijwilligers voor taalondersteuning en het voorlezen van kinderen. Weet u iemand die dit zou willen doen, probeer hem of haar dan over te halen vrijwilliger te worden.

Menterwolde

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren werken samen in het HSSM-verband met Menterwolde. Men wil op 1 januari 2018 fuseren. Of dit ook consequenties heeft voor de Humanitas afdelingen Hoogezand-Sappemeer/Slochteren en Humanitas Veendam en omstreken is nog niet bekend. Humanitas houdt zich qua dienstverlening en vrijwilligers niet altijd aan gemeentegrenzen. Het bestuur van de afdeling heeft het bestuur van Veendam uitgenodigd voor een gesprek om te praten over hoe wij er mee om kunnen gaan wanneer de gemeenten gaan fuseren.

Website en facebook

Het bestuur wil meer gebruik maken van de nieuwe media website en facebook. Daarom langs deze weg ook maar (weer) een oproep aan de coördinatoren en alle vrijwilligers om foto's of nieuwsfeiten van de verschillende activiteiten aan te leveren voor de website en facebook. Dit kan via Roel Boers (rboers.1@hccnet.nl) of via Henk Bierling (hr.bierling@home.nl)

Multicultureel/instroom meer statushouders

Er komen steeds meer vluchtelingen naar ons land. Dit houdt in dat het aantal statushouders dat de gemeenten moeten huisvesten in 2015 fors toeneemt. Dit betekent een grote aanslag op het werk van onze beroepskrachten en de vrijwilligers van multicultureel. Vanaf 10 augustus heeft Jacqueline Putman versterking gekregen. Rachelle Kusters werkt 20 uur per week als beroepskracht bij de activiteit multicultureel. Zij zit op de kamer bij Jacqueline.

Even voorstellen: Rachelle Kusters

Hoi, mijn naam is Rachelle Kusters (25) en ik ben sinds 10 augustus werkzaam als coördinator vrijwilligerswerk voor de  maatschappelijke begeleiding in Hoogezand. Ik heb Maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd aan de Hanzehogeschool en ben ook vrijwilliger geweest bij het spreekuur van Humanitas in Groningen. Ik vind het waardevol om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Ik ben dan ook blij dat ik hierin bij Humanitas een bijdrage kan leveren! 

Kanskaartenactie in Hoogezand en Slochteren

In Hoogezand is in 2013 de kanskaartenactie gestart in de wijken Noorderpark en Margrietpark. Hoewel het project succesvol is, lukt het niet om vrijwilligers te vinden die langs de deur willen gaan om de reacties op te halen. Omdat Humanitas provinciale subsidie gekregen heeft voor het project, willen en moeten we de kanskaartenactie ook opstarten in Slochteren. In Slochteren hebben we de afspraak gemaakt dat we contact zoeken met de diverse organisaties in de gemeente Slochteren. Er zijn al gesprekken geweest. Vrijwilligers die mee willen werken aan het kanskaarten project worden verzocht zich te melden bij Johan Drent. Ook als u informatie wenst over het project kunt u zich bij hem vervoegen.

Huisstijl

Humanitas heeft een nieuwe huisstijl. De afdeling zal deze nieuwe huisstijl ook moeten gaan invoeren. Dit houdt ook in dat onze folders moeten worden aangepast! Maar ook persberichten en andere uitingen zoals deze nieuwsbrief. Daarbij wordt gebruik gemaakt van docufiller. De voorlichtingsgroep, bestaande uit de vrijwilligers Bert Kolk, Luud Stiekema, Roel Boers, Henk Bierling en Bert Kasten, is momenteel bezig om een plan te maken op welk wijze Humanitas nog beter de inwoners van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren kunnen vertellen wat Humanitas is en wat we doen. Graag zouden we ook in contact willen komen met vrijwilligers van de verschillende activiteiten, die bereid zijn om door middel van hun foto het informatiemateriaal te verlevendigen. Herkenbare personen op informatiemateriaal werkt zeer wervend!

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Gemeenten moeten onafhankelijke cliëntondersteuning voor hun burgers organiseren. Ze zijn nu partij omdat zij in het kader van de decentralisaties de zorg bepalen, die hun inwoners krijgen. Niet iedereen kan die gespreken aan en er moet ondersteuning komen voor de zwakkeren in onze samenleving. Geopperd is dat Humanitas een goede rol hierin zou kunnen spelen. Past ook in het verlengde van Paperaszo/thuisadministratie. In augustus is besloten dat er een pilot in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zal gaan starten. Er is daardoor behoefte aan vrijwilligers, die het werk van de cliëntondersteuning zouden willen doen. Belangrijkste taak zal zijn het aanschuiven bij de keukentafelgesprekken en de cliënt te ondersteunen bij het gesprek met de gemeentelijke instantie over de hulpvraag. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Bert Kolk.

Agenda

9 november introductiecursus

nieuwe vrijwilligers

15 december afsluiting van het jaar in de Vredekerk

Hoogezand-Sappemeer/Slochteren

Kerkstraat 161

9601AD Hoogezand

Tel.: 0598 383048

Fax: 0598 381453

E-mail:

hoogezandsappemeerslochteren@humanitas.nl

Web-site:

http://www.humanitas.nl/afdeling/hoogezand-sappemeer-slochteren

https://www.facebook.com/humanitashoogezand

Ons kantoor is geopend van:

maandag t/m donderdag van 9.00 – 16.30 uur.

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Humanitas is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vanwege de grote toeloop van nieuwkomers, maar ook door de realisatie van het Gasthuis waar vrijwilligers van Humanitas actief zullen zijn, zou het bestuur graag zien dat het aantal bestuursleden uitgebreid wordt.

Van de bestuursleden wordt ervaring in het werken met vrijwilligers en affiniteit met de visie van Humanitas gevraagd. Daarnaast tijd om het bestuurswerk te kunnen doen. Naast het bijwonen van de bestuursvergaderingen wordt van de bestuursleden verwacht dat ze contacten onderhouden met de vrijwillige coördinatoren en andere organisaties. Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kan contact opnemen met de voorzitter Bert Kolk. Voordat men toetreedt tot het bestuur is er eerst een periode van het bijwonen van de bestuursvergaderingen om te kijken wat het is om bestuurslid van Humanitas te zijn. Daarna kan men beslissen of men zich verkiesbaar stelt.

Stamppotmaaltijd

Onze traditionele afsluiting van het jaar is op dinsdag 15 december in de Vredekerk. De aanvang is omstreeks 18.00 uur. Nadere mededelingen volgen nog. Noteer deze datum alvast. Het bestuur rekent er op dat de Vredekerk weer vol is!

Wijzigingen in het kantoor

Er heeft een kleine wijziging plaatsgevonden in het kantoor. Door de uitbreiding van de afdeling multicultureel (zie elders) is de coördinatie van taalondersteuning verplaatst naar de kamer van de belastingvrijwilligers. Deze vrijwilligers zitten nu in de achterste grote kamer van Paperaszó. Om de privacy van de gesprekken te waarborgen is deze ruimte nu met een schot in tweeën gedeeld.

Huisvesting Humanitas

Het bestuur van Humanitas heeft in april besloten voorlopig in het kantoorpand aan de Kerkstraat te blijven. Er is een lijst opgesteld van zaken die gerepareerd of aangepast moeten worden. Er is door het bestuur daarover ook met de huurbaas gesproken. Een deel van deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en voor een ander deel moet nog een prijsopgave gemaakt worden. Daarna zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden. Wanneer dat gereed is, zal het bestuur met een plan komen om het kantoor van binnen te verven. Er wordt naar gestreefd ook een invalidenlift aan te laten brengen. Wordt vervolgd.

Gasthuis

Met de bouw van het Gasthuis aan de Kerkstraat zal binnenkort worden begonnen. De bouwwerk- zaamheden zouden begin september al begonnen zijn maar het overleg met de gemeente over de te treffen verkeersvoorzieningen tijdens de bouw vergt meer tijd. Gehoopt wordt dat de bouw in februari gereed is en dat na de inrichting het Gasthuis in mei 2016 in gebruik genomen kan worden. Een werkgroep van vrijwilligers is momenteel druk bezig alles te regelen voor het inrichten van het Gasthuis. BWR maakt een ontwerp voor de tuin! Het bestuur heeft via de VONK een bedrag van € 3.000 gekregen voor de verfraaiing van de tuin. De komende tijd zult u veel meer horen en zien over het Gasthuis. Door middel van een kraampje in het winkelcentrum de Hooge Meren, bemand door vrijwilligers, wil het bestuur zoveel mogelijk zichtbaar zijn voor de inwoners van Hoogezand-Sappemeer. Momenteel hebben zich ongeveer 60 personen aangemeld als vrijwilliger voor het Gasthuis. Een deel daarvan moet nog het traject in van “mee lopen in Gasthuis” in Groningen en scholing. Er zullen dan ongetwijfeld nog een aantal afvallen. Dit houdt in dat er nog niet genoeg vrijwilligers zijn. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden.

Nieuwe vrijwilligers

Op de voorlichtingsbijeenkomst van 28 september voor nieuwe vrijwilligers zijn 14 belangstellenden op afgekomen. Dit is een mooie score! Of deze ook allemaal nieuwe vrijwilligers worden bij Humanitas is nog niet bekend! Door de toestroom van nieuwe vluchtelingen is er dringend behoefte aan vrijwilligers voor taalondersteuning en het voorlezen van kinderen. Weet u iemand die dit zou willen doen, probeer hem of haar dan over te halen vrijwilliger te worden.

Menterwolde

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren werken samen in het HSSM-verband met Menterwolde. Men wil op 1 januari 2018 fuseren. Of dit ook consequenties heeft voor de Humanitas afdelingen Hoogezand-Sappemeer/Slochteren en Humanitas Veendam en omstreken is nog niet bekend. Humanitas houdt zich qua dienstverlening en vrijwilligers niet altijd aan gemeentegrenzen. Het bestuur van de afdeling heeft het bestuur van Veendam uitgenodigd voor een gesprek om te praten over hoe wij er mee om kunnen gaan wanneer de gemeenten gaan fuseren.

Website en facebook

Het bestuur wil meer gebruik maken van de nieuwe media website en facebook. Daarom langs deze weg ook maar (weer) een oproep aan de coördinatoren en alle vrijwilligers om foto's of nieuwsfeiten van de verschillende activiteiten aan te leveren voor de website en facebook. Dit kan via Roel Boers (rboers.1@hccnet.nl) of via Henk Bierling (hr.bierling@home.nl)

Multicultureel/instroom meer statushouders

Er komen steeds meer vluchtelingen naar ons land. Dit houdt in dat het aantal statushouders dat de gemeenten moeten huisvesten in 2015 fors toeneemt. Dit betekent een grote aanslag op het werk van onze beroepskrachten en de vrijwilligers van multicultureel. Vanaf 10 augustus heeft Jacqueline Putman versterking gekregen. Rachelle Kusters werkt 20 uur per week als beroepskracht bij de activiteit multicultureel. Zij zit op de kamer bij Jacqueline.

Even voorstellen: Rachelle Kusters

Hoi, mijn naam is Rachelle Kusters (25) en ik ben sinds 10 augustus werkzaam als coördinator vrijwilligerswerk voor de  maatschappelijke begeleiding in Hoogezand. Ik heb Maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd aan de Hanzehogeschool en ben ook vrijwilliger geweest bij het spreekuur van Humanitas in Groningen. Ik vind het waardevol om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Ik ben dan ook blij dat ik hierin bij Humanitas een bijdrage kan leveren! 

Kanskaartenactie in Hoogezand en Slochteren

In Hoogezand is in 2013 de kanskaartenactie gestart in de wijken Noorderpark en Margrietpark. Hoewel het project succesvol is, lukt het niet om vrijwilligers te vinden die langs de deur willen gaan om de reacties op te halen. Omdat Humanitas provinciale subsidie gekregen heeft voor het project, willen en moeten we de kanskaartenactie ook opstarten in Slochteren. In Slochteren hebben we de afspraak gemaakt dat we contact zoeken met de diverse organisaties in de gemeente Slochteren. Er zijn al gesprekken geweest. Vrijwilligers die mee willen werken aan het kanskaarten project worden verzocht zich te melden bij Johan Drent. Ook als u informatie wenst over het project kunt u zich bij hem vervoegen.

Huisstijl

Humanitas heeft een nieuwe huisstijl. De afdeling zal deze nieuwe huisstijl ook moeten gaan invoeren. Dit houdt ook in dat onze folders moeten worden aangepast! Maar ook persberichten en andere uitingen zoals deze nieuwsbrief. Daarbij wordt gebruik gemaakt van docufiller. De voorlichtingsgroep, bestaande uit de vrijwilligers Bert Kolk, Luud Stiekema, Roel Boers, Henk Bierling en Bert Kasten, is momenteel bezig om een plan te maken op welk wijze Humanitas nog beter de inwoners van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren kunnen vertellen wat Humanitas is en wat we doen. Graag zouden we ook in contact willen komen met vrijwilligers van de verschillende activiteiten, die bereid zijn om door middel van hun foto het informatiemateriaal te verlevendigen. Herkenbare personen op informatiemateriaal werkt zeer wervend!

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Gemeenten moeten onafhankelijke cliëntondersteuning voor hun burgers organiseren. Ze zijn nu partij omdat zij in het kader van de decentralisaties de zorg bepalen, die hun inwoners krijgen. Niet iedereen kan die gespreken aan en er moet ondersteuning komen voor de zwakkeren in onze samenleving. Geopperd is dat Humanitas een goede rol hierin zou kunnen spelen. Past ook in het verlengde van Paperaszo/thuisadministratie. In augustus is besloten dat er een pilot in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zal gaan starten. Er is daardoor behoefte aan vrijwilligers, die het werk van de cliëntondersteuning zouden willen doen. Belangrijkste taak zal zijn het aanschuiven bij de keukentafelgesprekken en de cliënt te ondersteunen bij het gesprek met de gemeentelijke instantie over de hulpvraag. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Bert Kolk.

Agenda

9 november introductiecursus

nieuwe vrijwilligers

15 december afsluiting van het jaar in de Vredekerk