Bestuurder Portefeuillehouder Financiën (onbezoldigd)

Het bestuur van de afdeling Humanitas Noord Kennemerland vervult een ondersteunende en faciliterende rol naar de afdeling en neemt op tijd besluiten waar nodig. Het bestuur bestuurt op afstand en heeft 6 keer per jaar overleg samen met de regiomanager van de afdeling.

Het bestuur houdt toezicht op het gevoerde beleid en formuleert het strategisch kader voor de afdeling en toetst of dat kader bij de operatie centraal staat. Op de afdeling werken 15 beroepskrachten welke samen 24 projecten ondersteunen.

De leden van het bestuur verrichten in onderlinge afstemming de volgende taken:

• Het (doen) ontwikkelen en vaststellen van beleid;

• het vormen van een klankbord voor de regiomanager als eindverantwoordelijk voor de werkorganisatie;

• het deelnemen aan de bestuursvergaderingen en samen nemen van besluiten;

• het onderhouden van contacten binnen de vereniging (met afdelingen), het bijwonen van landelijke - en districtsbijeenkomsten;

• het vertegenwoordigen van de afdeling naar politiek;

• het ontwikkelen en onderhouden van samenwerkingsrelaties met andere organisaties.

Algemene functie-eisen:

• lid zijn van de vereniging Humanitas (wordt je automatisch);

• een maatschappelijke betrokkenheid hebben, die zichtbaar is door de contacten in en kennis van de regionale samenleving (netwerken) en tevens bestuurlijke vaardigheden;

• een tijdsinvestering van ong. twee-vier dagdelen per maand;

Functie-eisen portefeuillehouder financiën:

• (Financieel-economische) achtergrond, brede ervaring, kennis en up to date competenties om de controlerende, financiële rol van een afdeling met 1 miljoen omzet te kunnen vervullen;

• In staat om binnen kader van Humanitas nieuwe benaderingen te ontwikkelen;

• In staat om steeds vanuit het hele plaatje voorstellen, beleid, rapportages te bezien/ontwikkelen;

• In staat om de juiste balans te vinden tussen een niet zo professioneel financieel werkproces en zelf doen (niet overnemen, maar wel kritisch terugkoppelen en corrigeren).

Taken en verantwoordelijkheden portefeuillehouder financiën (penningmeester)

De taken van de portefeuillehouder financiën zijn voorwaardenscheppend van aard t.b.v. de activiteiten van de werkorganisatie.

1. Beoordeelt de concept versies van begrotingen en jaarrekeningen ;

De begroting wordt opgesteld door de combinatie van regiomanager en controller. De portefeuillehouder heeft primair een rol van toetsing aan financiële en de strategische kaders

2. informeert het bestuur over de financiële stand van zaken (per project en het geheel);

3. neemt deel aan het districtsoverleg portefeuillehouders financiën

 

Indien u vragen heeft over de functie of geïnteresseerd bent, kunt u mailen naar: s.kooij@humanitas.nl.

Terug naar overzicht