Maatjesproject Klik van start

Humanitas afdeling Regio Breda en Humanitas DMH  bundelen hun krachten in de nieuwe activiteit Klik, gericht op jongeren van 17 tot 35 jaar met een licht verstandelijke beperking. Onder deze jongeren komen problemen zoals verslaving, misbruik, criminaliteit, overlast of schulden bovengemiddeld voor. Door professionele begeleiding op een slimme manier te combineren met de inzet van vrijwillige maatjes kan aan deze jongeren een extra steuntje in de rug worden geboden.

Jonge lvb’ers beschikken nauwelijks over een sociaal netwerk en hebben vaak niet het vermogen en de middelen om allerlei praktische ondersteuning te organiseren. Vrijwilligers kunnen dan als maatje in een ‘van mens tot mens’ relatie vraaggerichte ondersteuning bieden. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de vrijwilligers hierbij op de stoel van de professional gaan zitten of de regie volledig overnemen. Ze moeten juist uitgaan van de eigen kracht en mogelijkheden van de deelnemer, zonder al teveel te sturen.

Vriendschappelijke koppelingen
In dit project willen beide partijen komend jaar 5 tot 10 vriendschappelijke koppelingen realiseren, waarbij vrijwilligers sociaal-maatschappelijke ondersteuning bieden in combinatie met persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden op het gebied van sport, taal, vrijetijdsbesteding, educatie, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke oriëntatie. Een ‘Klik’-traject duurt zes maanden met een eventuele verlenging van nog eens zes maanden, waarin het maatjeskoppel wekelijks contact met elkaar heeft. Na het traject moeten deelnemers beter in staat zijn de regie over het eigen leven zelfstandig te kunnen voeren.

Gebundelde expertise
Om de samenwerking succesvol te laten verlopen hebben de twee organisaties een duidelijke rolverdeling binnen het Klik-project. Zo verzorgt Humanitas de werving, selectie, begeleiding en coaching van de vrijwilligers. DHM Homerun – tevens betrokken bij de professionele en intensie­ve begeleiding - selecteert en motiveert de deelnemers die voor het Klik-traject in aanmerking komen en biedt co-coaching aan de Humanitas coördinator en vrijwilligers die ingezet worden als ‘maatje’. Beide organisaties hebben een evenredig aandeel in de financiering van het project. In feite komt deze nieuwe activiteit voort uit de succesvolle programma’s Homerun (DMH) en Mentormaatjes (Humanitas). Klik versterkt de effecten van professionele hulpverlening voor lvb-jongeren door 1-op-1 ondersteuning door een vrijwilliger.

Terug naar het nieuwsoverzicht