Rijnland

RIC PI Alphen Maatjes (ex) Gedetineerde

Na je gevangenschap komt er veel op je af op het gebied van wonen, werken en contacten. Een coachend maatje helpt jou je leven weer in te richten.

Tijdens je gevangenschap maak je net zo goed deel uit van de samenleving, al voelt dat niet altijd zo omdat het contact met de ‘buitenwereld’ beperkt is. Om juist die afstand wat kleiner te maken, zijn er maatjes om mee te praten, die aandacht geven en ondersteunen, of je helpen met de voorbereiding op een nieuw leven na je vrijlating.

Je maatje is een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wil je je verhaal kwijt, heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, luister je graag samen naar muziek of wil je muziek maken? Zeg het maar. Je maatje is er voor je. De maatjes begeleiden ook groepsactiviteiten en geven ondersteuning bij bezinningsbijeenkomsten. Ze zijn er voor iedereen die in de gevangenis zit. Dus ook voor (ex-)gedetineerde jongeren, mensen die illegaal in ons land zijn, tbs-gestelden en Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen.

Een bijzondere groep mensen waarvoor een vrijwilliger van Humanitas-Rijnland van grote betekenis kan zijn, is die van de gedetineerden. In detentie hebben zij veelal een eenzaam bestaan en weinig contact met de buitenwereld. Vrijwilligers zorgen voor dat contact met de buitenwereld.  Vrijwilligers kunnen psycho-sociale ondersteuning bieden, het vertrouwen op een betere toekomst aanmoedigen en soms ook een rol spelen in de nazorg – de  periode vlak voordat een gedetineerde de gevangenis mag verlaten. In dit laatste geval gaat het om ondersteuning aan de bijna ex-gedetineerde bij het regelen van een aantal basiszaken om na detentie het gewone leven weer op te pakken.

Locatie PI Alphen aan den Rijn:

In de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn kunnen vrijwilligers  een rol spelen bij de nazorg aan gedetineerden binnen de muren van de  gevangenis in Alphen aan den Rijn, via het zogenoemde re-integratie-centrum (RIC). In het RIC kunnen gedetineerden werken aan hun re-integratie en kunnen zij  zelf vragen formuleren waar zij aan willen werken op de gebieden: wonen, werk  & inkomen, financiën & schulden, zorg en vragen met betrekking tot hun identiteitsbewijs of DigiD.

Hoe vaak en hoe lang?   

We vragen van elke vrijwilliger een beschikbaarheid van minimaal één dagdeel (ca. 4 uur) in de  week. Bij sommige activiteiten kan het ook om minder tijd per week gaan  (bijvoorbeeld 1,5 uur). Daarnaast wordt flexibiliteit verwacht; afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare vrijwilligers en de behoeften aan de vraagkant, worden vrijwilligers ingezet.

Werkt het?

Je kunt als vrijwilliger een enorm verschil maken in iemands leven, wanneer deze persoon niemand op bezoek krijgt of een steun in de rug nodig heeft om zaken op orde te krijgen

Wat houdt de steun van Humanitas in?   

De steun gaat uit van de eigen kracht van mensen en is altijd van tijdelijke aard. Een luisterend oor of  een goede raad kan zeer waardevol zijn voor gedetineerden. Bij gebleken  geschiktheid kun je als vrijwilliger ondersteuning bieden bij het regelen van een aantal basiszaken waardoor gedetineerden na detentie weer een normaal leven kunnen oppakken.

Bijzondere vereisten:

Om in een gevangenis te kunnen werken, vraagt Humanitas-Rijnland, evenals het Ministerie van Justitie  & Veiligheid van vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze wordt, na een eerste kennismaking met de coördinator van het desbetreffende project, digitaal aangevraagd door de coördinator.

Competenties:

Daarnaast zijn de volgende competenties als vrijwilliger van Humanitas-Rijnland  binnen het detentiewezen onontbeerlijk:

  • Je beheerst de Nederlandse taal schriftelijk en mondeling in voldoende mate, hebt goede communicatieve vaardigheden en je kunt goed luisteren
  • Je hebt oog voor de inhoud van iemands  verhaal én voor de emoties achter een verhaal
  • Je hebt er geen moeite mee de ander centraal te  stellen en je kunt omgaan met normen en waarden die anders zijn dan die van jezelf
  • Je kunt vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie van de gedetineerde en je handelt naar de rol en positie van vrijwilliger en niet naar die van een (professionele) hulpverlener
  • Je gaat akkoord met de tijdelijkheid van de ondersteuning die je biedt: je kunt gepaste afstand houden en je bent in staat om de personen die je ondersteuning hebt geboden op een gegeven moment ook weer los te laten

Meer informatie en aanmelding voor hulp of als vrijwilliger

Bel of mail vrijblijvend met onze coördinator.