Humanitas Steun bij Verlies

Steun bij Verlies in huidige vorm stopgezet

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de activiteiten van Humanitas Steun  bij Verlies (SbV) stilgelegd.  Als zelfstandige activiteit is en blijft SbV klein en kwetsbaar. Het werven van vrijwilligers blijft moeizaam en de doorstroom van vrijwilligers voor inzet bij nieuwe deelnemers stagneert mee.  Het vergt veel van een co├Ârdinerend vrijwilliger om een goede doorstart te maken.  Een terugkerende vraag is hoe breed of smal we het omgaan met verlieservaringen verstaan en hoe we een passend antwoord kunnen geven op de behoefte aan steun hierbij. Niet alleen in de Bommelerwaard, waar SbV  de afgelopen jaren actief is geweest, maar ook elders in Rivierenland.

We maken een pas op de plaats en bezinnen ons op  de vraag hoe verder, rekening houdend  met de opgedane kennis en ervaringen. Het voornemen is om het omgaan met verlieservaringen anders op te zetten en onder te brengen in een nieuwe activiteit onder de noemer Eenzaamheid (en verlies). Van diverse kanten komen signalen dat er behoefte is om het thema Eenzaamheid expliciet onder de aandacht te brengen.  Eenzaamheid en verlieservaringen hangen nauw met elkaar samen; kennis en ervaring in het omgaan hiermee kunnen elkaar in positieve zin versterken.  

De komende maanden verkennen we met gemeenten, sociale wijkteams en maatschappelijke organisaties welke beelden, verwachtingen en ervaringen er leven bij het thema Eenzaamheid. Zo ook bij een te organiseren aanbod vanuit Humanitas. Met die kennis  en inzichten formuleren we de condities waarmee een kansrijke start kan worden voorbereid.

De deelnemers, vrijwilligers , betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn hierover eerder ge├»nformeerd.  In december jl. is het team vrijwilligers bijeen geweest om de activiteit SbV met elkaar af te sluiten. Met een speciaal woord van dank aan Willy Lansdaal en Dirkje Ubbels die 15 jaar respectievelijk bijna 15 jaar zich heel betrokken en met veel toewijding hebben ingezet voor de deelnemers die aan hen waren toevertrouwd.  Chapeau!

Voor palliatieve terminale zorg verwijzen wij u naar www.vptz.nl