Opvoeden & Opgroeien

Over ouderschap

In ieder gezin kan het soms wat minder goed lopen. Spanningen lopen op,
het gezin raakt uit balans of valt uit elkaar. Onze vrijwilligers bieden aandacht en
steun aan alle gezinsleden bij opvoeding, omgangsregeling en de ontwikkeling
van kinderen.

Home-Start 0-18 is gericht op ondersteuning voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het gaat om gezinnen in kwetsbare posities met onvoldoende draagkracht en weinig steun vanuit de eigen omgeving. Getrainde vrijwilligers stimuleren ouders om zelf oplossingen te vinden en het eigen netwerk te versterken, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Een wekelijks bezoek geeft ouders en hun kind(eren) in gemiddeld 1 jaar precies het steuntje in de rug dat ze nodig hebben.

De vrijwilligers van Wel Thuis geven persoonlijke aandacht aan gezinnen, die in aanraking komen met jeugdzorg. Binnen de gezinnen is sprake van belemmerende factoren, die het functioneren dermate verstoren dat er risico’s ontstaan op het gebied van veiligheid. Naast professionele hulpverlening hebben deze gezinnen behoefte aan persoonlijke en praktische steun bij het herstel van een veilige omgeving voor alle gezinsleden. Vrijwilligers van Wel Thuis ondersteunen gezinnen, in samenwerking met een beroepskracht, zodat een ondertoezichtstelling (OTS)/ uithuisplaatsing voorkomen of verkort kan worden.

Begeleide OmgangsRegeling (BOR) is bedoeld voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen, die het, om wat voor reden dan ook, niet eens kunnen worden over de omgangsregeling. Binnen een traject op maat ondersteunen de coördinator en de vrijwilliger beide ouders bij het maken van afspraken over én het uitvoeren van de omgangsregeling. De vrijwilliger creëert een prettige sfeer, ondersteunt de ouders om het belang van het kind voorop te stellen en kiest geen partij. De ondersteuning duurt gemiddeld 3 - 6 maanden en is er op gericht de ouders naar een zelfstandige uitvoering van de omgangsregeling te begeleiden. BOR draagt er toe bij dat kinderen ook na de echtscheiding in goed contact blijven met beide
ouders.