Jaarverslag 2018

Voorwoord jaarverslag 2018 door Jan Frieswijk (download link volledig verslag onderaan deze pagina)

Net als in 2017 werd een te groot deel van de bestuurlijke energie besteed aan de landelijke organisatie. In de eerste maanden van dit jaar leek het er nog op dat binnen de organisatie van Humanitas gekozen zou worden voor een verdere professionalisering en schaalvergroting van de dienstverlening. Hierdoor zou, naar de mening van onze afdeling, het karakter van een vrijwilligersorganisatie, die dicht bij de burger staat, verloren gaan. In juni strandden uiteindelijk de voorstellen van het hoofdbestuur door het verzet van de “kleinere” afdelingen binnen Humanitas. Wij kunnen ons voorstellen dat sommige afdelingen binnen de bestaande organisatie knelpunten ervaren. Zeker de grote afdelingen die WMO-taken vervullen voor gemeenten. Maar het moet toch mogelijk zijn om een Humanitas-organisatie te vormen waar allerlei afdelingen binnen passen die door hun aard en schaal onderling verschillen.

In het afgelopen jaar koos ook de gemeente Smallingerland ervoor om deel te gaan nemen aan ons Home-Start project. Gelukkig, want het zou toch betreurenswaardig zijn wanneer Smallingerland als enige gemeente in Fryslân niet deel nam aan dit project. Voorlopig heeft de gemeente de financiering voor twee jaar gegarandeerd, terwijl daarnaast ook met een ander, niet als zodanig gecertificeerd, project voor opvoedingsondersteuning wordt geëxperimenteerd.

Met andere Friese afdelingen nemen we deel aan een samenwerkingsexperiment met WoonFriesland. De grootste woningbouwcorporatie van Fryslân gaat haar huurders, wanneer daartoe aanleiding bestaat, attenderen op het bestaan van Humanitas. Dat zal vaak gebeuren bij financiële problemen, maar kan ook aan de orde zijn bij andere activiteiten zoals opvoedingsondersteuning, deelname aan de kindervakantieweken of Sinterklaasacties en het project taalstimulering. De corporatie respecteert de wens van Humanitas, dat het initiatief voor contacten uitsluitend bij de huurder ligt en dat Humanitas noch de huurder verantwoording afleggen over mogelijke interventies. Niet onvermeld mag blijven het vele werk dat ons bestuurslid Frank van den Broek, in zijn dubbelrol van Humanitas-bestuurder en algemeen directeur van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, voor dit initiatief heeft ontplooid. In 2019 zal bekeken worden hoe deze samenwerking zal worden voortgezet en of deze kan worden uitgebreid naar andere Friese corporaties.
In personele zin waren er weer de nodige wisselingen. De vacature in het bestuur werd uiteindelijk niet vervuld. Bij de coördinatoren namen Fardau Wijbenga (taalstimulering) , Loek Dijkstra en Marlies Wierda (kindervakantieweken) afscheid. Het bestuur is hen veel dank verschuldigd.


Beetsterzwaag, 3 maart 2019

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Terug naar het nieuwsoverzicht