Vacature voorzitter bestuur Humanitas Twente

Profiel Voorzitter bestuur afdeling Humanitas Twente

Context

Humanitas Twente heeft al enige jaren geleden zijn bestuurlijke kracht op regionaal niveau geconcentreerd. Vanuit vier lokale afdelingen in Almelo, Hengelo, Enschede en Noord Oost Twente, is een regionale afdeling gevormd. Daarmee is Humanitas Twente één van de vijf grootste afdelingen binnen de landelijke vereniging Humanitas, die in totaal 84 afdelingen in ons land kent.

De plaatselijke overheden acteren in toenemende mate op regionaal niveau, aangezien de maatschappelijke problematiek zich zelden beperkt tot de gemeentelijke grenzen. De gemeentelijke overheden in Twente zien zich daarbij ook in toenemende mate geplaatst voor stevige taakstellende bezuinigingsopgaven en stellen steeds hogere eisen aan de verantwoording van de bereikte resultaten in relatie tot de door hen verstrekte middelen. Ook Humanitas Twente is grotendeels afhankelijk van gemeentelijke financiering en krijgt daar steeds meer mee te maken. Daarnaast is Humanitas Twente ook onderdeel van het huidige transitieproces in het sociale domein. Dit stelt ook nieuwe eisen aan de bestuurlijk invulling en de werkorganisatie.

Dat neemt niet weg dat Humanitas Twente in de kern een vrijwilligersorganisatie is, waar goed getrainde vrijwilligers zich inzetten voor deelnemers die om diverse redenen tijdelijk ondersteuning nodig hebben om weer zelfstandig verder te kunnen. In 2019 gebeurde dit in diverse (maatjes)projecten door 650 vrijwilligers voor 2400 mensen. 

Die vrijwilligers worden voor hun werk opgeleid, getraind, gecoached en ondersteund door beroepskrachten (momenteel 23 fte, incl. secretariaat/administratie) die met elkaar de werkorganisatie vormen. Zij zijn in dienst van de landelijke vereniging Humanitas. Ze worden daarbij aangestuurd door een regiomanager. Het bestuur van Humanitas Twente heeft dus te maken met zowel de aard van een vrijwilligersorganisatie als met een werkorganisatie van professionals.

Binnenkort vertrekt onze huidige voorzitter vanwege de afloop van zijn bestuurstermijn. Op korte termijn zoekt de afdeling Humanitas Twente daarom een nieuwe voorzitter voor zijn bestuur. Van deze voorzitter wordt gevraagd om sturing te geven aan het bestuursbeleid en aan de uitvoering van de bestuurstaken.

Taken van het bestuur

Het bestuur van Humanitas Twente kent tenminste zes leden en heeft de volgende taken:

het ontwikkelen van een samenhangend beleid van de afdeling Twente overeenkomstig het meerjarenbeleid van de Vereniging Humanitas;

het bestuur is eindverantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie van projecten binnen de afdeling in samenwerking en afstemming met de werkorganisatie;

het identificeren van maatschappelijke vraagstukken en kansen voor vernieuwende initiatieven in de Twentse samenleving;
het scheppen van goede randvoorwaarden voor de besluitvorming over projecten;

het faciliteren van de uitvoering van projecten door vrijwilligers en beroepskrachten;
het adequaat inrichten van de werkorganisatie overeenkomstig het beleid van Humanitas Twente en het meerjarenbeleid van de Vereniging Humanitas;
het organiseren van ten minste één plenaire bijeenkomst per jaar met alle beroepskrachten van Humanitas Twente;

het zorg dragen voor het doelmatig en efficiënt functioneren van de afdeling;

het zorg dragen voor planning & control en voor financiële beheersing; het actief deelnemen aan netwerken en extern vertegenwoordigen van de afdeling

het zorg dragen voor een adequate samenstelling van het Twentse bestuur en het verdelen van de werkzaamheden via aandachtsgebieden per bestuurslid; het hanteren van wettelijke, statutaire en ethische normen en waarden binnen de afdeling;

Gevraagde deskundigheid

De benodigde deskundigheid omvat drie aspecten:

1.Algemene deskundigheid als bestuurder

De algemene deskundigheid omvat de competentie om als bestuurder te functioneren en meerwaarde te bieden voor de afdeling Humanitas Twente. Dit blijkt uit de volgende profieleisen voor de leden. De leden van het bestuur hebben

- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
- een sterke affiniteit met en interesse in maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en in      het bijzonder voor Twente;
- het vermogen om het beleid van de afdeling te ontwikkelen en vorm te geven;
- affiniteit met vrijwilligerswerk;
- strategisch inzicht en een scherp analytisch vermogen;
- durf om tot vernieuwing te komen en een proactieve houding;
- overzicht, zijn koersvast en kunnen druk vanuit omgeving weerstaan; het vermogen om het  bestuur in teamverband uit te oefenen;
- een open attitude en integriteit ten aanzien van het vorm te geven beleid van de afdeling en het bestuur;
- van meet af aan de opdracht het algemeen afdelingsbelang voorop te stellen;
- zitting in het bestuur zonder last of ruggespraak;
- voldoende tijd beschikbaar;
- woonachtig zijn in het werkgebied van de afdeling

2. Evenwichtige samenstelling van het bestuur

Naast de algemene deskundigheid om de functie als bestuurder uit te oefenen, is het gewenst om een diversiteit van maatschappelijke achtergronden en van specifieke professionele/ bestuurlijke deskundigheden in het bestuur na te streven. Verder is binnen het bestuur een zo evenwichtig mogelijke spreiding van woonplaats in Twente, geslacht en leeftijd wenselijk.

3 Specifieke eigenschappen en kwaliteiten van de voorzitter

Vanzelfsprekend is (of wordt) de nieuwe voorzitter lid van Humanitas en onderschrijft hij/zij de missie, visie en doelstellingen van de Vereniging Humanitas en de afdeling Humanitas Twente.

Van de voorzitter van het bestuur worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van het bestuur;
over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het bestuur;
over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij waar nodig extern een rol in het belang van de afdeling kan vervullen;
het vermogen te hebben om een leidende rol te vervullen bij de evaluatie van het functioneren van het bestuur;

Derde geldstroom:

Om minder afhankelijk te worden van gemeentelijke financiering is momenteel beleid in voorbereiding om naar mogelijkheden te zoeken voor financiering vanuit andere bronnen dan overheden. In dat verband wordt het van de beoogde voorzitter ook wenselijk geacht dat hij/zij in onze samenleving  over goede contacten beschikt en over enige kennis en vaardigheden om in de ondernemerswereld relaties te ontwikkelen.

De verhouding met de afdeling Humanitas Twente en de Vereniging Humanitas:

De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur werkt op geleide van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Humanitas.

Bestuurssamenstelling en taakverdeling

Het Bestuur van Humanitas Twente bestaat tenminste uit zes personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De overige bestuursleden kunnen ook  verantwoordelijk zijn voor een thema waarop door Humanitas Twente activiteiten worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een bestuurslid belast met PR, communicatie en fondswerving.

Daar waar een bestuurslid ook verantwoordelijk is voor een thema waar Humanitas Twente ook activiteiten op uitvoert, onderhoudt hij/zij namens het bestuur de contacten met de (project)coördinator van het betreffende thema en participeert namens het bestuur en i.o.m. de (project)coördinator in themabijeenkomsten met en voor de vrijwilligers.

 

Samenstelling van het huidige bestuur:

Hans Kok, voorzitter
Dorine Koopman, secretaris
Cor Lubach, penningmeester

Wouter Muller, vicevoorzitter

Arno Naafs, algemeen bestuurslid

Siem Bosman, algemeen bestuurslid


Bestuurlijke beleidsondersteuning: Michel Krijnsen, Ellen ter Bruggen (officemanager), vacature regiomanager

Activiteiten

Humanitas Twente definieert activiteiten op regionaal niveau, welke veelal lokaal door vrijwilligers worden uitgevoerd, die daarbij door beroepskrachten worden ondersteund. Momenteel gaat het om de volgende activiteiten:

Humanitas Gezinsondersteuning met de onderdelen Home Start, Wel Thuis en Mammacafe’s. De activiteit is erop gericht dat gezinnen op eigen kracht weer verder kunnen en de kinderen opgroeien in een positief opvoedklimaat

Humanitas Thuisadministratie. Deze activiteit ondersteunt mensen bij het (weer) op orde brengen en houden van hun financiële thuisadministratie

Humanitas BOR (Begeleide Omgangs Regeling) Deze activiteit begeleidt gescheiden ouders en hun kinderen t.b.v. een plezierige, veilige en verantwoorde omgangsregeling voor de kinderen

Humanitas Match (ondersteunt jongeren tussen de 12 en 25 jaar, soms samen met de jeugdzorg)

Humanitas Tandem (ondersteunt mensen die zich om welke reden dan ook geïsoleerd een eenzaam voelen)

Humanitas Samen Actief : ondersteunt mensen met een migratieachtergrond bij het wegwijs worden en deelnemen aan de Nederlandse samenleving)

Heb je belangstelling voor de functie of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen vice-voorzitter Wouter Muller, telefoonnummer 06-22493020

 

Hengelo, 10 mei ’20

Terug naar overzicht