Het NSWN

Op 4 juli 2013 hebben Humanitas, Minters (voorheen MDNW), Your Anchor, de Formulierenbrigade en Seniorenwelzijn door ondertekening van een samenwerkingsconvenant het Netwerk Schuldpreventie Schiedam (inmiddels draagt het netwerk de naam NSWN) opgericht.

Historie

In oktober 2013 heeft VluchtelingenWerk Maasdelta zich bij het initiatief aangesloten. De doelstelling van het netwerk is om een keten van hulpverlening op financieel gebied te vormen. Om dit mogelijk te maken hebben de partijen afgesproken dat;

 • Er een centraal coördinatiepunt voor aanvragen dient te zijn; alle aanvragen voor hulp bij administratie/budgetbegeleiding/toeleiding naar schuldhulpverlening worden bij het centrale coördinatiepunt ingediend. De coördinator beoordeelt de aanvraag en zorgt dat de aanvraag terecht komt bij de organisatie die het beste bij de hulpvraag past.
 • Het netwerk zorg draagt voor de training en bijscholing van de vrijwilligers die bij de afzonderlijke organisaties zijn aangesloten.
 • De afzonderlijke organisaties hun medewerking verlenen aan het stroomlijnen van de samenwerking tussen instellingen waarmee Schiedammers met schulden te maken krijgen. Hiertoe behoren o.a. ook de afspraken met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Schiedam.

Wat doet het netwerk?

Hieronder vindt u een korte opsomming van de diensten die het NSWN levert. Wilt u meer informatie over de afzonderlijke diensten dan verwijzen wij u naar de afzonderlijke organisaties.

Thuisadministratie

Heeft u moeite met het organiseren van de administratie en kunt u hierbij een steuntje in de rug gebruiken? Door de vrijwilliger van Thuisadministratie wordt u gedurende een bepaalde periode 1-op-1 ondersteund en begeleidt bij het op orde krijgen van de financiële administratie.

Hulp bij ordenen administratie voor de aanvraag van schuldhulpverlening

Iedere burger die zich bij Stroomopwaarts meldt voor de aanvraag van schuldhulpverlening dient binnen 6 weken na de Informatie- en Adviesbijeenkomst een map met benodigde gegevens in te leveren. De vrijwilligers van het NSWN helpen bij het opvragen en uitzoeken van de gegevens die de afdeling schuldhulpverlening nodig heeft. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: y.lopes@humanitas.nl en/of telefonisch 06-35117766.

Budgetbegeleiding

Heeft u moeite met het in balans krijgen van uw inkomsten en uitgaven? Een goed getrainde vrijwilliger gaat tijdens een aantal huisbezoeken samen met u aan de slag bij het maken van een budgetplan zodat u weer overzicht krijgt over uw financiën.

Budgettraining

Via het NSWN kunt u zich aanmelden voor de cursus budgetteren. U leert in een 6-wekelijkse cursus:

 • Hoe u omgaat met vaste en variabele lasten.
 • Hoe u bewust boodschappen doet.
 • Hoe u uw uitgaven kunt bijhouden.
 • Hoe u het betalen van rekeningen goed regelt.
 • Welke kortingen en subsidies u kunt krijgen.
 • Hoe u geldproblemen voorkomt.
Budgetbeheer

Bent u door omstandigheden (tijdelijk) zelf niet meer in staat om uw financiën te regelen? Dan kunt u ervoor kiezen om budgetbeheer aan te gaan. De budgetbeheerder draagt zorg voor de betaling van de (vaste) lasten en binnenkomende rekeningen. Indien nodig worden er betalingsregelingen met uw schuldeisers getroffen. Wanneer u onder budgetbeheer staat, krijgt u conform de afspraken met de budgetbeheerder per week of per maand leefgeld.

Bewindvoering

Indien u door een lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw eigen financiële belangen te behartigen kan aan de kantonrechter een verzoek tot onderbewindstelling worden gedaan. Een bewindvoerder behartigt in dat geval uw financiële belangen en moet hiervoor jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Toeleiding naar schuldhulpverlening

Wanneer er sprake is van problematische schulden dan is het mogelijk dat u door de vrijwilligers/medewerkers van het NSWN wordt doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening voor een aanvraag. Het NSWN biedt u begeleiding bij het indienen van de aanvraag en gaat zonodig met u mee naar de afspraken met de budgetconsulenten van de gemeente.

De diensten van het netwerk zijn kosteloos. Voor budgetbeheer en bewindvoering geldt dat er vanaf een bepaald inkomen kosten aan verbonden zijn.

Vrijwilligers

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk voor het NSWN?

Het NSWN is doorlopend op zoek naar mensen die bereid zijn om hun medemens met schulden op weg te helpen bij het in kaart brengen van de financiële situatie. Onze hulp is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de mens. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren krijgt u een gedegen opleiding van 2 dagdelen. Als gecertificeerd NSWN-vrijwilliger kunt u daarna aan de slag. Gedurende het jaar worden verschillende thema-cursussen, informatiebijeenkomsten en evaluatiemomenten georganiseerd.

Wanneer u zich bij het NSWN als vrijwilliger aanmeldt wordt samen met u bekeken bij welke organisatie u het beste uw vrijwilligerswerk kunt en wilt gaan invullen. De betreffende organisatie gaat vervolgens een vrijwilligersovereenkomst met u aan. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Iedere vrijwilliger dient te beschikken over een zogenaamde VOG (Verklaring omtrent gedrag), de kosten voor aanvragen van de VOG worden vergoedt door het NSWN.  

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk voor het NSWN? Stuur dan een mail naar: y.lopes@humanitas.nl                                                                                                                   

Door middel van de onderstaande gegevens kunt u uw interesse kenbaar maken. De coördinator van het NSWN neemt na ontvangst van uw gegevens zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Bij welke organisatie binnen het NSWN zou u vrijwilligerswerk willen doen?
 • Hoeveel uur per week bent u beschikbaar?