Voorne-Putten Rozenburg

Vrijwilliger Thuisadministratie

Taak (en functie)omschrijving vrijwilliger Thuisadministratie

Korte beschrijving van de kerntaak, het doel, de werkwijze, de rol en de grenzen van de vrijwilliger.

Kerntaak:

• Samen met de deelnemer post (zonodig) open maken en papieren op rubriek leggen.

• Aanleggen van een administratiemap (NIBUD systeem kan als voorbeeld dienen).

• Feitelijke inkomsten en uitgaven in kaart brengen.

• Indien gewenst een maandbegroting maken voor overzicht.

• Checken of deelnemer met regelmaat formulieren inkomstenbelasting heeft ingediend.

• Zonodig helpen met het verzamelen van de gegevens voor het invullen van de belastingpapieren. Let wel; vrijwilligers van Humanitas vullen geen formulieren inkomstenbelasting in.

• Checken of deelnemer van alle voorliggende voorzieningen gebruik maakt. Te denken valt aan zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag enz.

• Checken of deelnemer in aanmerking komt voor kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen.

• Inventarisatie van alle schulden.

• Zonodig ondersteuning bieden bij het invullen van het schulddienstformulier en in het aanleveren van bescheiden stukken.

• Heeft coachende rol als het gaat om keuzes maken t.a.v. gedragsverandering in situaties waarin er sprake is van omgaan met schulden en/of laag inkomen en omgaan met schuldeisers.

• Vervolgstappenplan met de deelnemer bespreken: welke acties dient de deelnemer te ondernemen en welke interventie of bemiddeling kan er vanuit de Sociaal Raadslieden of maatschappelijk werk ondernomen worden.

Doel: Deelnemers de benodigde administratieve ondersteuning bieden en hen weer de regie laten krijgen over hun eigen financiële administratie en financiële huishouding. Deelnemers krijgen tips aangereikt en leren wegen leren van voorliggende voorzieningen, zodat de zelfredzaamheid hiermee vergroot wordt.

Werkwijze: Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de deelnemer. Er wordt niets overgenomen en meegenomen. Alles gebeurt in overleg met de deelnemer en/of met naasten/betrokkenen. De deelnemer houdt de zeggenschap en de verantwoordelijkheid over alle financiële handelingen, betalingen en administratie.

Rol vrijwilliger:

• Heeft een dienstverlenende rol (wel laagdrempelig, maar geen vriendschap- of hulpverleningsrelatie);

• Heeft een voorlichtende adviserende rol zonder te oordelen op grond van eigen normen en waarden en zonder die te willen opleggen;

• Heeft zonodig een verwijzende en bemiddelende rol, in overleg met de coördinator;

• Heeft een voorbeeldfunctie/-gedrag: ziet er representatief uit, laat zien hoe je contact legt en houdt met instanties, draagt de doelstelling en waarden van de organisatie Humanitas uit.

Grenzen van de vrijwilliger:

• Er wordt alleen financiële administratieve ondersteuning verleend.

• Er worden geen andere extra klussen voor de deelnemer gedaan of wederdiensten gevraagd

• Gebruik van pasjes van de deelnemer en het doen van betalingen is niet toegestaan.

• Originele stukken worden door de vrijwilliger niet mee naar huis genomen.

• Voorbeeldbrieven worden meegegeven of er wordt naar de bewuste sites verwezen waar die voorbeeld te downloaden zijn.

• Er wordt geen geld ter beloning aangenomen.

• Buiten de taak als vrijwilliger vinden er geen huisbezoeken op vriendschappelijke basis plaats. Dit om de juiste werkverhouding te bewaken.

• Persoonlijke informatie van de vrijwilliger, zoals woonadres, telefoonnummers worden niet verstrekt.

• Er wordt door de vrijwilliger niet met derden over deelnemers met toenaam gesproken.

• Bij meningsverschillen met de deelnemer is het belangrijk om in gesprek te blijven en strijd te vermijden.

Terug naar overzicht