District Zuid

Vrijwillig Voorzitter Humanitas Eindhoven

Humanitas Eindhoven is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar we weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. In onze maatjesprojecten ondersteunen ruim 540 vrijwilligers meer dan 1550 deelnemers. 

Het bestuur van Humanitas Eindhoven is een collegiaal bestuur dat bestaat uit zeven vrijwilligers die, in samenspraak met de projectcoördinatoren en ondersteund door de staf van Humanitas district Zuid, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling.

Per  1 maart 2018 zoeken we voor minimaal 2 dagdelen per week een:

Bestuursvoorzitter/Portefeuillehouder

Algemene kenmerken
De Voorzitter/Portefeuillehouder is een onbezoldigd bestuurslid dat naast algemene bestuurswerkzaamheden verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de afdeling. Hij/zij is het uithangbord van de organisatie en eerste vertegenwoordiger naar buiten voor netwerkpartners, gemeenten, geldschieters en overige belanghebbenden.

Doel van de functie
Als bestuurslid samen met de medebestuursleden besturen van de afdeling, verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en het beheer van de vrijwilligersactiviteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven.
Als portefeuillehouder in samenwerking en overleg met bestuur, MA-consulent, themacoördinatoren en vrijwilligers zorg dragen voor:

 • de realisatie van de afdelingsdoelstellingen binnen de kaders van de Vereniging Humanitas;
 • de inhoudelijke ontwikkeling, continuïteit en kwaliteit van de afdeling en haar werkzaamheden;
 • de vertegenwoordiging van het bestuur en de afdeling naar binnen (de vereniging) en buiten;
 • het ontwikkelen en onderhouden van de benodigde werkcontacten en netwerken, zowel in- als extern.

Organisatorische positie
Humanitas Eindhoven is een afdeling van de landelijke Vereniging Humanitas en heeft als zodanig juridisch gezien geen rechtspersoonlijkheid. Het afdelingsbestuur is bevoegd ter zake van alle aangelegenheden de afdeling betreffende, voor zover uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging Humanitas niet het tegendeel blijkt.
De Bestuursvoorzitter/Portefeuillehouder heeft vanuit het bestuur een mandaat ten aanzien van het realiseren van de onder hem/haar vallende activiteiten binnen de afgesproken kaders (zoals werkplan, begroting, subsidievoorwaarden) met verantwoording achteraf.
Een Bestuursvoorzitter/Portefeuillehouder is gelijkwaardig aan de medebestuursleden (ieder lid heeft één stem). Als primus inter pares geeft hij/zij leiding aan het bestuur en de afdeling en fungeert als intermediair tussen afdeling en vereniging.

Taken
Een Bestuursvoorzitter/Portefeuillehouder:

 • bestuurt samen met de medebestuursleden de afdeling;
 • leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en stelt samen met de secretaris de agenda op;
 • draagt zorg voor een collegiale samenwerking binnen het bestuur;
 • werft en selecteert bestuursleden in samenwerking met de secretaris;
 • stelt jaarlijks samen met het bestuur werkplan, begroting, offertes/subsidieverzoeken en jaarverslag op;
 • legt jaarlijks samen met het bestuur verantwoording af aan leden, vrijwilligers, subsidiënten c.q. overige geldschieters en districtsbestuur Zuid van Humanitas;
 • stimuleert en motiveert medebestuursleden, vrijwilligers en betaalde krachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • ziet toe op de realisatie van de afdelingsdoelstellingen en thema-activiteiten conform geldende eisen;
 • bouwt een netwerk op en onderhoudt contacten met relevante organisaties en instanties;
 • treedt naar buiten op als eerste vertegenwoordiger van het bestuur c.q. de afdeling en als ambassadeur van Humanitas;
 • levert een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van organisatie en activiteiten;
 • neemt actief deel aan noodzakelijke overleggen en bestuursvergaderingen;
 • rapporteert op gezette tijden over de voorgang van de werkzaamheden aan het bestuur.
 • fungeert als achterwacht voor de portefeuille van één medebestuurslid;
 • legt verantwoording af aan het bestuur en het Districtsbestuur Zuid van Humanitas.

Reageren
Stuur graag een reactie voor 15 januari 2018, voorzien van een kort cv,
gericht aan mevrouw Annette de Bruijn (secretaris):
Per e-mail naar: eindhoven@humanitas.nl
Of per post naar: Humanitas Eindhoven, Zernikestraat 11-13, 5612 HZ Eindhoven

Een printbare versie van deze vacature is hier te downloaden.

Terug naar overzicht