Eindhoven

Vrijwillig Bestuurslid Fondsenwerving

Humanitas Eindhoven is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar we weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. In onze maatjesprojecten ondersteunen ruim 525 vrijwilligers meer dan 1450 deelnemers. Het bestuur van Humanitas Eindhoven is een collegiaal bestuur dat bestaat uit acht vrijwilligers die, in samenspraak met de projectcoördinatoren en ondersteund door de staf van Humanitas district Zuid, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij zoeken per direct een bestuurslid Fondsenwerving voor twee tot drie dagdelen per week.

Algemene kenmerken:
De portefeuillehouder Fondsenwerving is een bestuurslid dat naast algemene bestuurswerkzaamheden verantwoordelijkheid draagt voor het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van fondsenwervende plannen, gericht op particulieren, bedrijven en fondsen. Hij/zij vertaalt deze plannen naar concrete acties en promotiecampagnes..

Doel van de functie
Als bestuurslid samen met de medebestuursleden besturen van de afdeling, verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en het beheer van de vrijwilligersactiviteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven.
Als portefeuillehouder zorg dragen in samenwerking en overleg met bestuur, MA-consulent, thema-coördinatoren en -vrijwilligers voor:

 • de realisatie van de afdelingsdoelstellingen binnen de kaders van de Vereniging Humanitas;
 • de realisatie van door het bestuur gestelde financiële targets;
 • het toezien op het tijdig en correct voldoen van de formele verplichtingen van de afdeling, voortvloeiend uit met geldschieters overeengekomen tegenprestaties;
 • het ontwikkelen en onderhouden van de benodigde werkcontacten en netwerken, zowel in- als extern.

Organisatorische positie
Humanitas Eindhoven is een afdeling van de landelijke Vereniging Humanitas en heeft als zodanig juridisch gezien geen rechtspersoonlijkheid. Het afdelingsbestuur is bevoegd ter zake van alle aangelegenheden de afdeling betreffende, voor zover uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging Humanitas niet het tegendeel blijkt. Een bestuurslid/portefeuillehouder is gelijkwaardig aan de medebestuursleden (ieder lid heeft één stem). De portefeuillehouder Fondsenwerving heeft vanuit het bestuur een mandaat ten aanzien van het realiseren van de onder hem/haar vallende activiteiten binnen de afgesproken kaders (zoals werkplan, begroting, subsidievoorwaarden) met verantwoording achteraf. Als verantwoordelijke voor fondswerving houdt hij/zij toezicht op de wijze waarop de fondswervingsactiviteiten van de afdeling uitgevoerd en verantwoord worden en treedt in deze op als intermediair tussen afdeling, geldschieters en de Stichting Vrienden van Humanitas Eindhoven.

Taken
Een bestuurslid/portefeuillehouder Fondsenwerving:

 • bestuurt samen met de medebestuursleden de afdeling;
 • zorgt voor een fondswervingsplan en het (doen) uitvoeren van het plan;
 • ziet toe op een adequate verslaglegging van de fondswervingsacties;
 • ziet toe op een adequate verantwoording van de resultaten richting bestuur en geldschieters;
 • is belast met het (laten) accorderen van alle financiële afspraken met geldschieters;
 • verzorgt het accountmanagement richting geldschieters;
 • stelt jaarlijks samen met het bestuur werkplan, begroting, offertes/subsidieverzoeken en (financieel) jaarverslag op;
 • legt jaarlijks samen met het bestuur verantwoording af aan leden, vrijwilligers, subsidiënten c.q. overige geldschieters en districtsbestuur Zuid van Humanitas;
 • stimuleert en motiveert medebestuursleden, vrijwilligers en betaalde krachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • ziet toe op de realisatie van de afdelingsdoelstellingen en thema-activiteiten conform geldende (financiële) eisen;
 • bouwt een netwerk op en onderhoudt contacten met relevante organisaties en instanties;
 • treedt naar buiten op als vertegenwoordiger van het bestuur c.q. de afdeling en als ambassadeur van Humanitas;
 • levert een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van organisatie en activiteiten;
 • neemt actief deel aan noodzakelijke overleggen en bestuursvergaderingen;
 • rapporteert op gezette tijden over de voorgang van de werkzaamheden aan het bestuur.
 • fungeert als achterwacht voor de portefeuille van één medebestuurslid;
 • legt verantwoording af aan het bestuur.

Profiel van de functie
Een bestuurslid/portefeuillehouder Fondsenwerving:

 • heeft HBO / Academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke vaardigheden, cijfermatig inzicht, kennis van de sociale kaart en van het voor de portefeuille relevante werkterrein en beschikt over het vermogen activiteiten te (doen) realiseren;
 • is maatschappelijk betrokken, heeft affiniteit met de doelgroep, onderschrijft de doelstellingen van Humanitas en leeft haar waarden na;
 • kan zowel individueel als in teamverband werken, heeft het vermogen planmatig en gestructureerd te werken binnen gestelde kaders en heeft een (pro-)actieve instelling;
 • beschikt over vaardigheden voor het werken met en motiveren en stimuleren van (vrijwillige) medewerkers, bezit inlevingsvermogen, is stressbestendig, kan werken met deadlines en is helder met betrekking tot zijn/haar rol als bestuurslid/portefeuillehouder;
 • houdt rekening met de behoeften en wensen van de (vrijwillige) medewerkers, deelnemers en overige belanghebbenden;
 • is betrouwbaar in het nakomen van afspraken;
 • kan goed netwerken en omgaan met, soms tegenstelde, belangen;
 • gaat op een respectvolle wijze met (vrijwillige) medewerkers, deelnemers en andere mensen om.
 • is, indien hij/zij een melding krijgt over (een vermoeden van) huiselijke misstanden (incest, huiselijk geweld), verplicht deze door te geven aan een geëigende instantie;
 • is bereid tot het volgen van cursussen en trainingen c.q. deelname aan (thema-)bijeenkomsten op verzoek van en in overleg met bestuur en/of MA consulent van de afdeling Humanitas, voor zover dit het uitvoeren van de functie ten goede komt;
 • is bereid en in staat minimaal twee (2) dagdelen per week aan de functie te besteden.

Geïnteresseerd?
Stuur een reactie, voorzien van een kort cv, gericht aan dhr. Dick Bogers (voorzitter):

 • per e-mail naar: eindhoven@humanitas.nl
 • of per post naar:
  Humanitas Eindhoven
  T.a.v. Dick Bogers
  Zernikestraat 11-13
  5612 HZ Eindhoven
Terug naar overzicht