Eindhoven

Vrijwillig Bestuurslid Opgroeien

Humanitas Eindhoven is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar we weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. In onze maatjesprojecten ondersteunen ruim 525 vrijwilligers meer dan 1450 deelnemers. Het bestuur van Humanitas Eindhoven is een collegiaal bestuur dat bestaat uit acht vrijwilligers die, in samenspraak met de projectcoördinatoren en ondersteund door de staf van Humanitas district Zuid, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij zoeken per direct een bestuurslid Fondsenwerving voor twee tot drie dagdelen per week.

Per  1 januari 2018 zoeken we een:

Vrijwillig Bestuurslid/Portefeuillehouder Opgroeien


Algemene kenmerken
De portefeuillehouder Opgroeien is een bestuurslid dat naast algemene bestuurswerkzaamheden verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die onder dit thema vallen. Momenteel zijn dit:

  1. Jeugdsupport. Een maatjesproject voor de wat 'rauwere'  jongeren en jong volwassenen. Denk aan  jongens/meiden die te maken hebben (gehad) met de (jeugd)hulpverlening en (jonge) meiden die slachtoffer zijn (geweest) van een lover boy of uitbuiting, of die hier risico op lopen.
  2. Gevaarlijke liefde. Goed opgeleide vrijwilligers geven op interactieve wijze preventieve voorlichting over lover boys, seksueel grensoverschrijdend gedrag, relationeel geweld en jeugdprostitutie aan jongeren, ouders, hulpverleners, intermediairs en docenten in de regio Zuidoost Brabant.
  3. Mentormaatjes. Leerlingen die op school onder hun niveau presteren of die het risico lopen af te haken worden een jaar lang wekelijks op school begeleid door vrijwilligers van diverse culturele achtergrond.

Doel van de functie
Als bestuurslid samen met de medebestuursleden besturen van de afdeling, verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en het beheer van de vrijwilligersactiviteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven.

Als portefeuillehouder, in samenwerking en overleg met bestuur, MA-consulent, themacoördinatoren en -vrijwilligers, zorg dragen voor:

 • de realisatie van de activiteiten conform afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria;
 • de inhoudelijke ontwikkeling, continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden;
 • ontwikkelen en onderhouden van de benodigde werkcontacten en netwerken, zowel in- als extern.

Organisatorische positie
Humanitas Eindhoven is een afdeling van de landelijke Vereniging Humanitas en heeft als zodanig juridisch gezien geen rechtspersoonlijkheid. Het afdelingsbestuur is bevoegd terzake van alle aangelegenheden de afdeling betreffende, voor zover uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging Humanitas niet het tegendeel blijkt. Een bestuurslid/portefeuillehouder is gelijkwaardig aan de medebestuursleden (ieder lid heeft één stem). Hij/zij heeft vanuit het bestuur een mandaat ten aanzien van het realiseren van de onder hem/haar vallende activiteiten binnen de afgesproken kaders (zoals werkplan, begroting, subsidievoorwaarden) met verantwoording achteraf.

Taken
Een bestuurslid/portefeuillehouder Opgroeien:

 • bestuurt samen met de medebestuursleden de afdeling;
 • stelt jaarlijks samen met het bestuur werkplan, begroting, offertes/subsidieverzoeken en jaarverslag op;
 • stelt jaarlijks samen met Ma-consulent en thema-coördinatoren activiteitenplan, begroting, offertes/subsidieverzoeken en jaarverslagen op voor zijn/haar themagebied;
 • legt jaarlijks samen met het bestuur verantwoording af aan subsidiënten c.q. overige geldschieters en districtsbestuur Zuid van Humanitas;
 • stimuleert en motiveert de vrijwilligers en betaalde krachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • ziet toe op de realisatie van de thema-activiteiten conform geldende eisen;
 • bouwt een netwerk op en onderhoudt contacten met relevante organisaties en instanties;
 • treedt naar buiten op als vertegenwoordiger van het bestuur c.q. de afdeling en als ambassadeur van Humanitas;
 • levert een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van organisatie en activiteiten;
 • neemt actief deel aan noodzakelijke overleggen en bestuursvergaderingen;
 • rapporteert op gezette tijden over de voorgang van de thema- activiteiten aan het bestuur.
 • fungeert als achterwacht voor de portefeuille van één medebestuurslid;
 • legt verantwoording af aan het bestuur.

Profiel van de functie
Een bestuurslid/portefeuillehouder Opgroeien:

 • heeft HBO/Academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke vaardigheden, kennis van de sociale kaart en van het voor de portefeuille relevante werkterrein en beschikt over het vermogen activiteiten te (doen) realiseren;
 • is maatschappelijk betrokken, heeft affiniteit met de doelgroep, onderschrijft de doelstellingen van Humanitas en leeft haar waarden na;
 • kan zowel individueel als in teamverband werken, heeft het vermogen planmatig en gestructureerd te werken binnen gestelde kaders en heeft een (pro-)actieve instelling;
 • beschikt over vaardigheden voor het werken met en motiveren en stimuleren van (vrijwillige) medewerkers, bezit inlevingsvermogen, is stressbestendig, kan werken met deadlines en is helder met betrekking tot zijn/haar rol als bestuurslid/portefeuillehouder;
 • houdt rekening met de behoeften en wensen van de (vrijwillige) medewerkers, deelnemers en overige belanghebbenden;
 • is betrouwbaar in het nakomen van afspraken;
 • kan goed netwerken en omgaan met, soms tegenstelde, belangen;
 • gaat op een respectvolle wijze met (vrijwillige) medewerkers, deelnemers en andere mensen om.
 • is, indien hij/zij een melding krijgt over (een vermoeden van) huiselijke misstanden (incest, huiselijk geweld), verplicht deze door te geven aan een geëigende instantie;
 • is bereid tot het volgen van cursussen en trainingen c.q. deelname aan (thema-)bijeenkomsten op verzoek van en in overleg met bestuur en/of afdelingsmanager van de afdeling Humanitas, voor zover dit het uitvoeren van de functie ten goede komt;
 • is bereid en in staat minimaal twee (2) dagdelen per week aan de functie te besteden.

Geïnteresseerd?
Stuur een reactie, voorzien van een kort cv, gericht aan dhr. Dick Bogers (voorzitter):

 • per e-mail naar eindhoven@humanitas.nl
 • of per post naar:
  Humanitas Eindhoven
  T.a.v. Dick Bogers
  Zernikestraat 11-13
  5612 HZ Eindhoven.
Terug naar overzicht