Ledenraad en hoofdbestuur

Ledenraad

De ledenraad van Humanitas is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De raad benoemt de bestuursleden en kan ze ook schorsen en ontslaan. Ook beslist de ledenraad over statutenwijziging, jaarrekening en ontbinding van de vereniging. Dit is zo wettelijk vastgelegd.  

De statuten van de vereniging bevatten daarnaast aanvullende bepalingen ten aanzien van het functioneren van de ledenraad. Het gaat dan vooral om de plicht van het hoofdbestuur om bepaalde zaken ter goedkeuring aan de ledenraad voor te leggen. Tevens houdt de ledenraad toezicht op het hoofdbestuur en de algemene zaken in de organisatie.  

Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen toezicht dat is gericht op voorgenomen activiteiten en toezicht op gedane zaken. Verder kan de ledenraad als klankbord voor het hoofdbestuur functioneren en derhalve suggesties doen en adviezen geven. Het hoofdbestuur kan de ledenraad of haar leden ook benaderen om gebruik te maken van hun kennis en ervaringen. De ledenraad is geen adviesorgaan. 

De raad komt minimaal drie keer per jaar bijeen voor het goedkeuren van het gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag, voor het vaststellen van het verenigingsjaarplan en de verenigingsbegroting, het vaststellen van strategische plannen en het decharge verlenen aan het bestuur. Voor bijzondere beleidskwesties kan een buitengewone vergadering uitgeschreven worden. 

De ledenraad bestaat momenteel uit de volgende leden:   

Ingrid Banen-Sieverts,  Evelien Blaauw, Arie de Bruijn, Marlon Busstra, Henk Diependaal, Marese Dijken, Rien van Doorn, Etienne Huberts, Cees Hut, Theo de Jong, Geert Joosten, Leen de Kramer, Maryline Lamp, Bella van der Linden, Chantal van Loon, Lambert Monkelbaan, Leo van der Plas, Hans van Ronkel, Wil Velding, Herman Wehkamp, Chris Wissenburg en Hans van der Zee. 

 
 

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging en verantwoordelijk voor de beleidsbepaling op strategisch niveau. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de ledenraad. Hieronder vind je meer informatie over de leden van het hoofdbestuur.

              


René Peeters - Functie: voorzitter

René Peeters was tot voor kort wethouder en locoburgemeester in Almere. Nu heeft hij een adviesbureau, dat zich richt op (passend) onderwijs, jeugd(zorg) en kinderopvang. Daarnaast is hij landelijk ambassadeur samenwerking onderwijs, jeugd en zorg namens de beleidscoalitie van twintig partijen en de ministeries van OCW en VWS.

                   


Bram Smit - Functie: lid en plaatsvervangend voorzitter

Bram Smit was bijna drie jaar lid van de ledenraad van Humanitas toen de OR hem voordroeg als hoofdbestuurslid. Mede dankzij zijn achtergrond als ledenraadslid en als afdelingsbestuurder bij Noord-Kennemerland kon hij meteen inspringen.

                    


Marc Koster - Functie: portefeuillehouder financiën

Marc Koster is commissaris bij Electrolux BV en bestuurslid (penningmeester) bij De Publieke Zaak. In het verleden was hij onder meer werkzaam als executive director Global Business Development bij Heineken International.
          Erwin Hermans - Functie: lid
Erwin Hermans is in het dagelijks leven bestuurder. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Osteoporose Vereniging en President van de Lions Club West-Zeeuwsch Vlaanderen. Ook is hij lid van de cliëntenraad ZorgSaam Ziekenhuis.
                          George Sugirtharajah - Functie: secretaris
George Sugirtharajah werkt bij Reclassering Nederland als bedrijfsjurist en als adviseur van de Raad van Bestuur op het terrein van arbeidsverhoudingen en is tevens secretaris van de cao-delegatie. Daarnaast is hij secretaris van het bestuur van Stichting Portaal, een vrijwilligersorganisatie die mensen met een justitiële achtergrond ondersteunt.
            Sigrid Verweij - Functie: lid
Sigrid Verweij is associate director Public Affairs, Communication and Sustainability bij Coca Cola European Partners. Naast haar baan is ze penningmeester van het bestuur van de stichting Cognitief Talent, die leergierige basisschoolkinderen ondersteunt met extra leermiddelen.

         

Bettina Haarbosch - Functie: lid
Bettina Haarbosch is in het dagelijks leven programmanager Diversiteit & Inclusie bij de NS Groep HR en daarnaast projectmanager bij NS Reizigers Service & Operations Bedrijfsbureau.

              


Fleur Ravensbergen - Functie: lid

Fleur Ravensbergen is onderdirecteur en medeoprichter van de Dialogue Advisory Group (DAG), een Amsterdamse stichting die dialoog faciliteert bij gewapende conflicten met als doel het geweld te verminderen. Fleur is daarnaast parttime universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).