Organisatie

Humanitas werd vlak na de oorlog opgericht, op 31 mei 1945. In die tijd was de zorg voor elkaar vooral goed geregeld binnen kerkgenootschappen. Hoorde je daar niet bij, dan stond je er vaak alleen voor bij ziekte of andere problemen. Humanitas wilde er voor álle mensen zijn: niemand mocht meer tussen wal en schip belanden.

Al vanaf dat prille begin baseren we ons op humanistische waarden: gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. In 1948 maakten we de omslag van een stichting naar de vereniging die we nu nog steeds zijn.

Organisatiestructuur

Directie
Angelique van Dam is directeur van de vereniging Humanitas. Zij legt verantwoording af aan hoofdbestuur.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging en verantwoordelijk voor de beleidsbepaling op strategisch niveau. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de ledenraad. Hieronder vind je meer informatie over de leden van het hoofdbestuur. 

René Peeters
Functie: voorzitter

René Peeters was tot voor kort wethouder en locoburgemeester in Almere. Nu heeft hij een adviesbureau, dat zich richt op (passend) onderwijs, jeugd(zorg) en kinderopvang. Daarnaast is hij landelijk ambassadeur samenwerking onderwijs, jeugd en zorg namens de beleidscoalitie van twintig partijen en de ministeries van OCW en VWS.

Bram Smit
Functie: lid en plaatsvervangend voorzitter

Bram Smit was bijna drie jaar lid van de ledenraad van Humanitas toen de OR hem voordroeg als hoofdbestuurslid. Mede dankzij zijn achtergrond als ledenraadslid en als afdelingsbestuurder bij Noord-Kennemerland kon hij meteen inspringen.

Marc Koster
Functie: portefeuillehouder financiën

Marc Koster is commissaris bij Electrolux BV en bestuurslid (penningmeester) bij De Publieke Zaak. In het verleden was hij onder meer werkzaam als executive director Global Business Development bij Heineken International.

Erwin Hermans
Functie: lid

Erwin Hermans is in het dagelijks leven bestuurder. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Osteoporose Vereniging en President van de Lions Club West-Zeeuwsch Vlaanderen. Ook is hij lid van de cliëntenraad ZorgSaam Ziekenhuis.

George Sugirtharajah
Functie: secretaris

George Sugirtharajah werkt bij Reclassering Nederland als bedrijfsjurist en als adviseur van de Raad van Bestuur op het terrein van arbeidsverhoudingen en is tevens secretaris van de cao-delegatie. Daarnaast is hij secretaris van het bestuur van Stichting Portaal, een vrijwilligersorganisatie die mensen met een justitiële achtergrond ondersteunt.

Sigrid Verweij
Functie: lid

Sigrid Verweij is associate director Public Affairs, Communication and Sustainability bij Coca Cola European Partners. Naast haar baan is ze penningmeester van het bestuur van de stichting Cognitief Talent, die leergierige basisschoolkinderen ondersteunt met extra leermiddelen.

Bettina Haarbosch
Functie: lid

Bettina Haarbosch is in het dagelijks leven programmanager Diversiteit & Inclusie bij de NS Groep HR en daarnaast projectmanager bij NS Reizigers Service & Operations Bedrijfsbureau.

Fleur Ravensbergen
Functie: lid

Fleur Ravensbergen is onderdirecteur en medeoprichter van de Dialogue Advisory Group (DAG), een Amsterdamse stichting die dialoog faciliteert bij gewapende conflicten met als doel het geweld te verminderen. Fleur is daarnaast parttime universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan bij Humanitas. De raad houdt toezicht op en benoemt het hoofdbestuur. De raad bestaat uit 25 leden, die voor vier jaar worden gekozen door de afdelingsvertegenwoordigers van de vijf districtsraden. Ze mogen na hun eerste termijn nog eenmaal herkozen worden.

De ledenraad bestaat momenteel uit de volgende leden: Ingrid Banen-Sieverts,  Willem Bartelings, Evelien Blaauw,  Arie de Bruijn, Marlon Busstra, Henk Diependaal, Marese Dijken, Rien van Doorn, Geert van Elten, Etienne Huberts, Cees Hut, Theo de Jong, Geert Joosten, Leen de Kramer, Maryline Lamp, Bella van der Linden, Chantal van Loon, Lambert Monkelbaan, Leo van der Plas, Wil Velding, Herman Wehkamp, Chris Wissenburg en Hans van der Zee. 

De raad komt minimaal drie keer per jaar bijeen voor het goedkeuren van het gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag, het vaststellen van het verenigingsjaarplan en de verenigingsbegroting, het vaststellen van strategische plannen en het decharge verlenen aan het bestuur. Over bijzondere beleidskwesties kan ook een buitengewone vergadering uitgeschreven worden.

Directie, bestuur en ledenraad worden ondersteund door ruim 300 beroepskrachten.

Er zijn ruim tachtig Humanitas-afdelingen, verdeeld over vijf districten met elk een eigen bestuur en een districtsmanager. Het Landelijk Bureau is gevestigd in Amsterdam.