Organisatie

Humanitas werd vlak na de oorlog opgericht, op 31 mei 1945. In die tijd was de zorg voor elkaar vooral goed geregeld binnen kerkgenootschappen. Hoorde je daar niet bij, dan stond je er vaak alleen voor bij ziekte of andere problemen. Humanitas wilde er voor álle mensen zijn: niemand mocht meer tussen wal en schip belanden.

Al vanaf dat prille begin baseren we ons op humanistische waarden: gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. In 1948 maakten we de omslag van een stichting naar de vereniging die we nu nog steeds zijn.

Organisatiestructuur

Directie
Robert de Groot is directeur ad interim van de vereniging Humanitas. Hij legt verantwoording af aan hoofdbestuur.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging en verantwoordelijk voor de beleidsbepaling op strategisch niveau. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de ledenraad. Hieronder vind je meer informatie over de leden van het hoofdbestuur. 

NaamFunctie hoofbestuurAndere functies

Marijke van Eck

voorzitterMarijke van Eck is voorzitter van het bestuur van de Vereniging De Hart & Vaatgroep. Van 2002-2011 was ze directeur van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Ze is ook voorzitter van Coalitie Erbij geweest.

Jan Schermer

secretaris en plaatsvervangend voorzitterJan Schermer is voorzitter van de Humanitas Haarlemmermeer en onafhankelijk voorzitter van voorzitter Beroepscommissie Sociaal Plan AEB Amsterdam. Hij heeft tevens gewerkt als directeur Personeel, Organisatie en Veiligheid GVB Amsterdam (1998-2007). 

Marc Koster

portefeuillehouder financiënMarc Koster werkt sinds 2003 bij Heineken International als executive director Global Business Development. Daarnaast is hij commissaris bij Electrolux BV en bestuurslid (penningmeester) bij De Publieke Zaak.

Rob Detiger

lid 

Rob Detiger was algemeen directeur van de Muziekschool Eindhoven in de periode 1986-1990. Tevens is hij voorzitter geweest van de Humanitas Auditcommissie Beheer & Financiën en is hij oud-voorzitter van Humanitas district Zuid.

Mary Geurts

lid 

Mary Geurts is manager bij Liander Opleidingen en is daarnaast actief als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem.

Judith Metz

lid 

Judith Metz is lector Youth Spot - Jongerenwerk, aan de Hogeschool van Amsterdam. Ook is ze bestuurslid van de Stichting Universiteitsfonds van de Universiteit voor Humanistiek en lid van de redactieraad Jeugdbeleid. Ze is tevens lid van de Raad van Toezicht van Het Beauforthuis en secretary van de European Social Work Research Association.

Theo van Oosten

lid (in maart 2017 om gezondheidsredenen
afgetreden)
Theo van Oosten is adviseur op het gebied van fondsen en fondsenwerving. Daarnaast is hij voorzitter van de RvC Woningbouwvereniging Utrecht, voorzitter van het Bob van der Hout Fonds in Utrecht en voorzitter van de lokale welzijnsorganisatie Mens in De Bilt.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan bij Humanitas. De raad houdt toezicht op en benoemt het hoofdbestuur. De raad bestaat uit 25 leden, die voor vier jaar worden gekozen door de afdelingsvertegenwoordigers van de vijf districtsraden. Ze mogen na hun eerste termijn nog eenmaal herkozen worden.

De ledenraad bestaat momenteel uit de volgende leden: Ingrid Banen-Sieverts,  Willem Bartelings, Ada van Bergen, Evelien Blaauw,  Henk Diependaal, Erik Gallé, Kees In ’t Panhuis, Geert Joosten, Herman Kassenberg, Hans Kok,  Leen de Kramer, Bella van der Linden, Eduard Loenen, Guy Maris, Willemijn Milders, Pieter Polet, Hans Rasch, Wil Velding, Brant Visser, Herman Wehkamp, Chris Wissenburg en Wiebe Zorge.

De raad komt minimaal drie keer per jaar bijeen voor het goedkeuren van het gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag, het vaststellen van het verenigingsjaarplan en de verenigingsbegroting, het vaststellen van strategische plannen en het decharge verlenen aan het bestuur. Over bijzondere beleidskwesties kan ook een buitengewone vergadering uitgeschreven worden.

Directie, bestuur en ledenraad worden ondersteund door ruim 300 beroepskrachten.

Er zijn ruim tachtig Humanitas-afdelingen, verdeeld over vijf districten met elk een eigen bestuur en een districtsmanager. Het Landelijk Bureau is gevestigd in Amsterdam.