Organisatie

Humanitas werd vlak na de oorlog opgericht, op 31 mei 1945. In die tijd was de zorg voor elkaar vooral goed geregeld binnen kerkgenootschappen. Hoorde je daar niet bij, dan stond je er vaak alleen voor bij ziekte of andere problemen. Humanitas wilde er voor álle mensen zijn: niemand mocht meer tussen wal en schip belanden.

Al vanaf dat prille begin baseren we ons op humanistische waarden: gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. In 1948 maakten we de omslag van een stichting naar de vereniging die we nu nog steeds zijn.

Organisatiestructuur

Directie
Robert de Groot is directeur ad interim van de vereniging Humanitas. Hij legt verantwoording af aan hoofdbestuur.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging en verantwoordelijk voor de beleidsbepaling op strategisch niveau. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de ledenraad. Het hoofdbestuur bestaat uit Marijke van Eck (voorzitter), Marc Koster (portefeuillehouder financiën), Jan Schermer (secretaris/plaatsvervangend voorzitter), Mary Geurts, Judith Metz, Rob Detiger en Theo van Oosten.

Ledenraad
De ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan bij Humanitas en houdt toezicht op het hoofdbestuur en benoemt het hoofdbestuur. De raad is bestaat uit 25 leden, die voor vier jaar worden gekozen door de afdelingsvertegenwoordigers bij de vijf districtsraden. Ze mogen na hun eerste termijn nog eenmaal herkozen worden. De ledenraad komt minimaal drie keer per jaar bijeen voor het goedkeuren van het gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag, het vaststellen van het verenigingsjaarplan en de verenigingsbegroting, het vaststellen van strategische plannen en het decharge verlenen aan het bestuur. Over bijzondere beleidskwesties kan ook een buitengewone vergadering uitgeschreven worden.

 

Organogram 2014

Directie, bestuur en ledenraad worden ondersteund door ruim 300 beroepskrachten.

Er zijn ruim tachtig Humanitas-afdelingen, verdeeld over vijf districten met elk een eigen bestuur en een districtsmanager. Het Landelijk Bureau staat in Amsterdam.