Organisatie

Humanitas werd vlak na de oorlog opgericht, op 31 mei 1945. In die tijd was de zorg voor elkaar vooral goed geregeld binnen kerkgenootschappen. Hoorde je daar niet bij, dan stond je er vaak alleen voor bij ziekte of andere problemen. Humanitas wilde er voor álle mensen zijn: niemand mocht meer tussen wal en schip belanden.

Al vanaf dat prille begin baseren we ons op humanistische waarden: gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. In 1948 maakten we de omslag van een stichting naar de vereniging die we nu nog steeds zijn.

Organisatiestructuur

Directie
Angelique van Dam is interim-directeur van de vereniging Humanitas. Zij legt verantwoording af aan hoofdbestuur.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging en verantwoordelijk voor de beleidsbepaling op strategisch niveau. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de ledenraad. Hieronder vind je meer informatie over de leden van het hoofdbestuur. 

 

Naam Functie hoofbestuur Andere functies

René Peeters

voorzitter René Peeters was tot voor kort wethouder en locoburgemeester in Almere. Nu heeft hij een adviesbureau, dat zich richt op (passend) onderwijs, jeugd(zorg) en kinderopvang. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Opvoeden.nl en lid van de raad van advies van de landelijke onderwijsinspectie.

Bram Smit

lid en plaatsvervangend voorzitter Bram Smit was bijna drie jaar lid van de ledenraad van Humanitas toen de OR hem voordroeg als hoofdbestuurslid. Mede dankzij zijn achtergrond als ledenraadslid en als afdelingsbestuurder bij Noord-Kennemerland kon hij meteen inspringen.

Marc Koster

portefeuillehouder financiën Marc Koster werkt sinds 2003 bij Heineken International als executive director Global Business Development. Daarnaast is hij commissaris bij Electrolux BV en bestuurslid (penningmeester) bij De Publieke Zaak.
     

Erwin Hermans

lid In het dagelijks leven is Erwin Hermans risk and information liaison in de olie- en gasindustrie. Naast zijn betrokkenheid bij Humanitas is hij ook bestuurslid van de Osteoporose Vereniging en Bot in Balans, een platform van kennis en zelfhulp voor osteoporosepatiënten. Ook is hij secretaris van de Lions West Zeeuws-Vlaanderen.

George Sugirtharajah

secretaris George Sugirtharajah werkt bij Reclassering Nederland als bedrijfsjurist en als adviseur van de Raad van Bestuur op het terrein van arbeidsverhoudingen en is tevens secretaris van de cao-delegatie. Daarnaast is hij secretaris van het bestuur van Stichting Portaal, een vrijwilligersorganisatie die mensen met een justitiële achtergrond ondersteunt.

Sigrid Verweij

lid Als directeur communicatie van VNO-NCW en MKB Nederland opereert Sigrid Verweij graag op het snijvlak van het bedrijfsleven, politiek en samenleving. Ze is verantwoordelijk voor het strategisch communicatiebeleid, waar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen onder valt. Naast haar baan is ze penningmeester van het bestuur van de stichting Cognitief Talent, die leergierige basisschoolkinderen ondersteunt met extra leermiddelen.
     

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan bij Humanitas. De raad houdt toezicht op en benoemt het hoofdbestuur. De raad bestaat uit 25 leden, die voor vier jaar worden gekozen door de afdelingsvertegenwoordigers van de vijf districtsraden. Ze mogen na hun eerste termijn nog eenmaal herkozen worden.

De ledenraad bestaat momenteel uit de volgende leden: Ingrid Banen-Sieverts,  Willem Bartelings, Ada van Bergen, Dick Boer, Evelien Blaauw,  Arie de Bruin, Henk Diependaal, Marese Dijken, Rien van Doorn, Erik Gallé, Kees In ’t Panhuis, Geert Joosten, Hans Kok, Leen de Kramer, Bella van der Linden, Eduard Loenen, Pieter van Mensch, Wil Velding, Brant Visser, Herman Wehkamp, Chris Wissenburg, Hans van der Zee en Wiebe Zorge.

De raad komt minimaal drie keer per jaar bijeen voor het goedkeuren van het gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag, het vaststellen van het verenigingsjaarplan en de verenigingsbegroting, het vaststellen van strategische plannen en het decharge verlenen aan het bestuur. Over bijzondere beleidskwesties kan ook een buitengewone vergadering uitgeschreven worden.

Directie, bestuur en ledenraad worden ondersteund door ruim 300 beroepskrachten.

Er zijn ruim tachtig Humanitas-afdelingen, verdeeld over vijf districten met elk een eigen bestuur en een districtsmanager. Het Landelijk Bureau is gevestigd in Amsterdam.