Algemeen Directeur Humanitas

Vacaturenummer: 05.03.18

De organisatie

Humanitas is een landelijke vereniging die bestaat uit een vrijwilligersorganisatie en een beroepsorganisatie. Centraal staan ruim 80 afdelingen verdeeld over 5 districten. De ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan bij Humanitas. De raad bestaat uit 25 leden, die voor vier jaar worden gekozen door de afdelingsvertegenwoordigers van de vijf districtsraden. De ledenraad benoemt het hoofdbestuur en houdt toezicht op het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging en verantwoordelijk voor de beleidsbepaling op strategisch niveau. Daartoe behoort ook het vaststellen van de jaarrekening en -verslag en begroting.

De vereniging Humanitas heeft een betaalde algemeen directeur. Deze legt verantwoording af aan het hoofdbestuur. Er werken bij Humanitas bijna 400 beroepskrachten (275 fte). De omzet bedraagt ongeveer 27 miljoen euro (2017).

Hoofdbestuur en directie

Het huidige hoofdbestuur bestaat uit:

 • Marijke van Eck (voorzitter)
 • Marc Koster (portefeuillehouder financiën)
 • Bram Smit (plaatsvervangend voorzitter)
 • Erwin Hermans
 • Rob Detiger
 • George Sugirtharajah
 • Sigrid Verweij

In de afgelopen periode zijn er vier nieuwe leden toegetreden tot het hoofdbestuur. Momenteel loopt de procedure voor een nieuwe voorzitter.

De huidige algemeen directeur van Humanitas – sinds december 2016 – is Robert de Groot (a.i.). Zijn opdracht wordt in de tweede helft van 2018 afgerond. Daarom is nu de zoekprocedure naar een vaste algemeen directeur gestart. Het doel is om op 1 oktober 2018 een vaste algemeen directeur aan te stellen. De benoeming van de nieuwe voorzitter zal naar verwachting plaatsvinden tijdens het wervingsproces van de algemeen directeur. Hierdoor kan hij of zij in de definitieve selectie nog een rol spelen.

Organogram

De positie van algemeen directeur

Het hoofdbestuur is werkgever en heeft het werkgeverschap gedelegeerd aan de algemeen directeur. De algemeen directeur is belast met de dagelijkse leiding van de volledige organisatie, dus zowel de beroeps- als de vrijwilligersorganisatie.

De algemeen directeur ressorteert hiërarchisch onder het hoofdbestuur. De bevoegdheden van de algemeen directeur zijn vastgelegd in een managementovereenkomst met het hoofdbestuur. De algemeen directeur neemt deel aan HB en LR vergaderingen. Naast de dagelijkse leiding van de organisatie, is de algemeen directeur specifiek belast met beleidsvoorbereiding en de operationalisering van beleid naar jaarplannen en monitoring en evaluatie.

De algemeen directeur geeft rechtstreeks leiding aan een compact Landelijk Managementteam, dat verder bestaat uit de adjunct-directeur Bedrijfsvoering, de adjunct-directeur Districten & Dienstverlening en de senior manager Programma’s & Fondsenwerving. Daarnaast geeft de algemeen directeur hiërarchisch leiding aan de senior managers district & dienstverlening (voorheen districtsmanagers) die leiding geven aan de districten, een directie adviseur Lobby & Strategie, een ambtelijk secretaris (ter ondersteuning van HB en LR) en een directie assistent.

De algemeen directeur vervult de werkgeversrol naar de Ondernemingsraad (OR) en vakbonden.

Doel van de functie

Voor de periode 2020-2024 moet een herijking van de huidige strategie worden doorgevoerd. De voorbereiding van dat proces wordt in gang gezet door de interim directeur in 2018, maar de daadwerkelijk ontwikkeling van strategie en nieuw beleid moet door de nieuwe algemeen directeur worden vormgegeven in een iteratief proces met alle stakeholders binnen de organisatie.

Daarnaast zal de implementatie van het gekozen scenario voor een Toekomstbestendige Vereniging een belangrijk onderdeel van de rol zijn. In de implementatie moet een balans worden gevonden tussen pragmatisme, volharding en draagvlak binnen de vereniging. Het is een complex traject met veel stakeholders.

Overige aandachtspunten voor de nieuwe algemeen directeur betreffen externe profilering, opbouwen van strategische (fondsenwervende) partnerschappen, cultuur en gedrag, modern werkgeverschap en het terugbrengen van aandacht voor de inhoud. Dat alles tegen een achtergrond waarin veel aandacht voor bedrijfsvoering en beheersbaarheid belangrijk blijft.

Concrete functiedoelen

 1. Het voorbereiden van en het uitvoering geven aan en het realiseren van het strategische beleid van de vereniging

 2. Operationaliseren van de missie in de samenleving

 3. Leiding geven aan de vereniging, in het bijzonder het vormgeven en faciliteren van de samenwerking tussen vrijwilligersorganisatie en beroepsorganisatie

 4. Naar buiten optreden als het gezicht van de organisatie, in het bijzonder in de media, netwerkbijeenkomsten en bij financiers en samenwerkingspartners

 5. Gedelegeerd werkgeverschap van de ondersteunende beroepsorganisatie (275 FTE)

Specifieke resultaatsgebieden

 1. Strategisch beleid voorbereiden en realiseren

 2. Besluitvorming in de vereniging faciliteren en vormgeven

 3. Stakeholder management intern en extern

 4. Financiële doelstellingen behalen en continuïteit bewaken

 5. Verandertrajecten managen en realiseren

 6. Vormgeven aan reorganisatieprocessen

 7. Uitvoering geven aan de WOR, actieve relatie OR onderhouden

 8. Leiding van de beroepsorganisatie en bewaken van goed werkgeverschap

 9. Verbinding maken en zorgdragen voor effectief overleg met vrijwilliger bestuurders

 10. Optreden als externe vertegenwoordiger

Praktische aspecten

 • Aanstelling is fulltime, 36 uur.
 • Gemiddeld twee avonden per week in verband met bestuursoverleggen en werkzaamheden in het land.
 • Gemiddeld wordt tot 2 dagen per week op locatie in het land werkzaamheden verricht.
 • De standplaats is het kantoor in Amsterdam.

Kandidaatprofiel

Humanitas heeft een ervaren algemeen directeur nodig, iemand met een zakelijk profiel en bij voorkeur met een combinatie van ervaring in zowel het bedrijfsleven als de non-profit sector. Een manager die affiniteit heeft met dit type organisaties, met vrijwilligers, een ledenraad of andere toezichtorganen, in een werkomgeving gericht op maatschappelijke en welzijnsvraagstukken.

De ideale kandidaat is zakelijk, heeft een extravert en overtuigend communicatierepertoire, is heel duidelijk maar heeft ook steeds oog voor de menselijke maat en gaat heldere beslissingen tegelijkertijd niet uit de weg. Een persoon die uitgebreide ervaring heeft met het werken aan de inkomsten- en kostenkant én de volledige operationele kant van een decentrale organisatie. Tevens ervaring met cultuuraspecten en verandermanagement. De juiste persoon moet ook genoeg leiderschapsvaardigheden hebben om niet alleen de eigen organisatie maar ook het bestuur én de ledenraad mee te nemen en zo nodig een spiegel voor te houden. Het moet iemand zijn die energie haalt uit de implementatie van verandering en het verbinden van mensen in en buiten de organisatie. De algemeen directeur onderschrijft actief de missie en de waarden van Humanitas en heeft affiniteit met vrijwilligerswerk en een visie op de toekomst van vrijwilligersorganisaties in het sociale domein.

Functie-eisen

 1. Opleidingseisen: academisch werk- en denkniveau

 2. Minimaal 15 jaar senior management ervaring waarvan minimaal 5 jaar in een eindverantwoordelijke directierol in een middelgrote organisatie.

 3. Ervaring in goede doelen of organisaties in het sociale domein strekt tot aanbeveling, evenals ervaring met vrijwilligersorganisaties

 4. Aantoonbare ervaring met het (succesvol) begeleiden van veranderingsprocessen

Bijzondere vaardigheden

 1. een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en verenigingsverhoudingen

 2. uitdaging zien in het aansturen van een complexe organisatie met veel stakeholders

 3. een resultaatgerichte en verbindende peoplemanager

 4. kan bij complexe vraagstukken en gewenste veranderingen omgaan met weerstand

 5. financieel inzicht en commercieel denken

 6. een sterke netwerker die aansluiting zoekt met bedrijfsleven, fondsen en andere non-profitorganisaties

Belangrijkste selectiecriteria

Selectiecriterium 1

Relevante functie-ervaring in zakelijke omgevingen

Selectiecriterium 2

Stevig leiderschapsprofiel, gedreven en resultaatgericht, met oog voor de menselijke maat

Selectiecriterium 3

Onderschrijft actief de missie en de waarden van Humanitas, heeft affiniteit met vrijwilligerswerk

Selectiecriterium 4

Ervaring in ontwikkeling / verandering binnen organisaties met een decentrale structuur

Selectiecriterium 5

Persoonlijk profiel: integer, maatschappelijk geëngageerd, ambitieus, flexibel, relativeringsvermogen,  gevoel voor humor en empathisch vermogen

Competenties

1.         Analytisch

2.         Strategisch inzicht

3.         Verbindend vermogen (mensgericht)

4.         Communicatief

5.         (Maatschappelijk) ondernemerschap

6.         Ontwikkeling externe relaties

7.         Leiderschap

8.         Resultaatgericht

9.         Belangenafweging

Remuneratie

Er is een jaarsalaris beschikbaar van  € 125.000,- bruto, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De functie is ingeschaald in Schaal 15 – cao zorg & welzijn en de remuneratie valt binnen de  grenzen WNT en Criteria Goede Doelen.

Voor deze positie is voor de eindkandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

De procedure voor deze functie is uitbesteed aan Ebbinge.  

Consultant: Hinnejan Elswijk

Website: https://www.ebbinge.nl/open-posities/algemeen-directeur-humanitas

E-mail: hinnejan.elswijk@ebbinge.nl

Telefoon: 020-5725 742

Mobiel: 06-20424469

Referentie nummer Ebbinge: 29807

Terug naar overzicht